Tropar sa Pagkabanhaw, sa tono sa semana

Himaya… Karon ug sa kanunay…

Kontak sa Pariseo ug sa Maniningil og Buhis, Tono 3
Sama niadtong Maniningil og Buhis,
kitang mga makasasala
maghalad og paghilak ngadto sa Ginoo
ug mangatumba kita sa iyang atubangan isip Magtutudlo’
kay siya nagtinguha sa kaluwasan sa tanang katawhan.
Maghatag siya og kapasayloan ngadto sa tanan nga maghinulsol,
kay alang sa atong kaayohan siya gipakatawo,
bisan siya ang Dios nga walay sinugdanan, kauban sa Amahan.

Prokimenon, sa tono sa semana

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto kang Timoteo

Timoteo, anak ko, ikaw sa hingpit nasayud sa akong pagtulon-an, pamaagi sa kinabuhi, katuyoan, pagtoo, pagka mainantoson, gugma, pailob; mga paglutos, mga kasakitan, nga midangat kanako didto sa Antiokia, sa Iconium, sa Listra; unsa nga mga paglutos ang akong gilahutay: apan gikan kanilang tanan ang Ginoo mipalingkawas kanako. Oo, ug ang tanan nga magkinabuhi nga diosnon diha ni Kristo Jesus moantos sa paglutos. Apan ang dautan nga mga tawo ug mangingilad mosamot pa gayod kadaotan, nga nagapanlimbong, ug ginalimbongan. Apan magpadayon ka diha sa mga butang nga ikaw nakakat-on ug nakasiguro, sa nasayud gikan sa kang kinsa ikaw nakakat-on kanila. Ug nga gikan sa pagkabata ikaw nakahibalo na sa balaan nga mga kasulatan, nga nagpahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo diha ni Kristo Jesus. (2 Tim 3:10-15)

Aleluyasa tono sa semana

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas

Ang Ginoo misulti niini nga sambingay: “Duha ka tawo mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo; ang usa Phariseo, ug ang lain maniningil og buhis. Ang Phariseo mismo mitindog ug nag-ampo sa ingon, ‘Dios, ako nagpasalamat kanimo, nga ako dili ingon sa ubang mga tawo, mga tigpangilkil, mga dili matarung, mga mananapaw, o bisan ingon niining maniningil og buhis. Ako nagpuasa kaduha sa usa ka semana, ako naghatag og mga ikanapulo sa tanan nga akong naangkon.’ Ug ang maniningil og buhis, nga nagatindog sa halayo, dili gani makayahat sa iyang mga mata ngadto sa langit, apan nagpamokpok nganha sa iyang dughan, nga nagaingon, ‘Oh Dios, kaloy-i ako nga usa ka makasasala.’ Ako magsulti nganha kaninyo, kining tawhana milugsong ngadto sa iyang balay nga gimatarung hinuon kay sa usa. Kay ang matag usa nga nagapataas sa iyang kaugalingon ipaubos; ug siya nga nagapaubos sa iyang kaugalingon ipataas.” (Luke 18:10-14)