Ang Kadaugan sa Ortodokso

Sa Balaang Liturhiya

Tropar sa Pagkabanhaw, sa Tono sa semana.

Tropar sa mga Icon, Tone 2
Pasidunggan kami sa imong labing-putli nga larawan, oh Matarung,
nangayo alang sa kapasayloan sa among mga kalapasan,
oh Kristo nga among Dios;
kay pinaagi sa imong kaugalingong kabubut-on,
nahimuot ka nga pagsaka sa krus diha sa imong lawas
aron sa pagluwas sa imong mga binuhat, gikan sa pagkaulipon sa kaaway.
Busa, mapasalamaton nagsinggit kami kanimo:
kansang tanang mga butang napuno sa kalipay, oh among Manluluwas,
sa dihang mianhi ka aron sa pagluwas sa kalibutan.

Kontak sa mga Icon, Tone 8
Kaniadto dili pwede ang paghulagway sa Pulong sa Amahan,
apan maghulagway kaniya nahimong posible ,
sa diha nga midawat siya sa unod gikan kanimo, oh Theotokos.
Milalang ang Dios sa katawhan ingon sa iyang imahe
apan gidugmak kining ikon tungod sa mga sala;
karon nahiuli niya kadtong imahe, ang tawhanong kaliwat,
napuno sa balaang katahum.
Busa karon, nagsugid sa atong kaluwasan pinaagi sa buhat ug sa pulong,
naghulagway kita sa atong kaluwasan diha sa mga ikon.

Prokeimenon, Tone 4 (Daniel 3:26,27)

  • Dayegon ka, oh Ginoong Dios sa among mga amahan, ug angayang himayaon ang imong ngalan hangtod sa kahangtoran!
  • Kay ikaw matarung sa tanan nimong gibuhat kanamo

Ang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo ngadto sa mga Hebrehanon

Mga kaigsoonan, tungod sa pagtoo si Moses, sa dihang siya miabot na sa mga tuig, nagdumili nga tawgon nga anak sa babayeng anak ni Faraon; nga nagapili hinuon sa pag-antos og kasakit uban sa katawhan sa Dios, kay sa pagpahimulos sa mga kalipay sa sala sa usa ka panahon; nga nagapalabi sa pagtamay nga iya ni Cristo nga labaw pa nga mga bahandi kay sa mga bahandi sa Ehipto: kay siya adunay pagtagad ngadto sa pagbalos sa ganti. Ug unsa pa ang akong dugang nga ikasulti? kay ang panahon dili motugot kanako sa paghisgot mahitungod kang Gideon, ug kang Barak, ug kang Samson, ug kang Jepta; kang David usab, ug ni Samuel, ug sa mga profeta: kinsa pinaagi sa pagtoo mibuntog og mga gingharian, mibuhat og pagkamatarung, nakaangkon sa mga saad, mipatak-om sa mga baba sa mga leyon, mipalong sa kabangis sa kalayo, miikyas sa sulab sa espada, gikan sa kahuyang nahimo nga kusgan, misamot ka maisogon diha sa pakig-away, miabog sa mga sundalo nga gikan sa laing nasud. Ang mga babaye midawat sa ilang patay nga nabuhi pag-usab: ug ang uban gisakit, wala nagadawat sa kagawasan; aron sila makaangkon og usa ka labing maayo nga pagkabanhaw. Ug ang uban adunay paghusay nga mabangis nga mga pagbugalbugal ug mga paglatigo, oo, ug dugang pa sa mga gapos ug pagkabilanggo: Sila gibato, sila gigabas aron mapikas, sila gitintal, gipamatay pinaagi sa espada: sila naglatagaw nga nagsul-ob og mga panit sa mga karnero ug mga panit sa kanding; anaa sa kawad-on, gisakit, gipaantos — sa kang kinsa ang kalibutan dili takus. Sila naglatagaw diha sa mga deserto, ug diha sa kabukiran, ug diha sa mga lungib ug mga langub sa yuta. Ug kining tanan, nga nakabaton og usa ka maayo nga pagtaho pinaagi sa pagtoo, wala nakadawat sa saad: Ang Dios nga nakatagana og pipila ka labing maayo pa nga butang alang kanato, aron sila kon wala kita dili mahimo nga hingpit. Busa, sa nakita nga kita usab gilibotan sa usa ka mabangaagpanganod sa mga saksi, ihiklin nato ang matag kabug-aton, ug ang sala sa labing kasayon nga makapukan kanato, ug atong daganon uban sa pailob ang lumba nga anaa sa atong atubangan, nga nagatutok ngadto ni Jesus ang magsusugod ug magtatapos sa atong pagtoo; kinsa tungod sa kalipay nga anaa sa iyang atubangan milahutay sa krus, nga nagatamay sa kaulaw, ug gipalingkod sa tuo nga kamot sa trono sa Dios. (Heb 11:24-26; 32-12:2)

Aleluya, Tono 4 (Salmo 98:6,7)

  • Si Moises ug si Aaron anaa sa taliwala sa iyang mga pari, ug si Samuel lakip kanila nga nanagsangpit sa iyang ngalan.
  • Nanagsangpit sila sa Ginoo, ug siya mitubag kanila.

Ang pagbasa sa santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan

Niadtong panahona, si Jesus buot moadto sa Galilea, ug nakakaplag ni Felipe, ug nagaingon ngadto kaniya, Sunod kanako. Karon si Felipe taga Betsaida, ang syudad Andreo ug Pedro. Si Felipe nakakaplag ni Nataniel, ug nagaingon ngadto kaniya, Kami nakakaplag kaniya, kang kinsa si Moses diha sa balaod, ug sa mga profeta, nagsulat, si Jesus sa Nazaret, ang anak ni Jose. Ug si Nataniel miingon ngadto kaniya, Aduna bay bisan unsang maayong butang nga magagikan sa Nazaret? Si Felipe nagaingon ngadto kaniya, Dali ug tan-awa. Si Jesus nakakita ni Nataniel nga nagapadulong ngadto kaniya, ug nagaingon mahitungod kaniya, Tan-awa ang usa ka tinoud nga Israelinhon, diha kang kinsa walay ikasaway! Si Nataniel nagaingon ngadto kaniya, Diin ikaw nakaila kanako? Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, Sa wala pa si Felipe nagtawag kanimo, sa diha nga ikaw didto sa ilalum sa kahoy nga igos, ako nakakita na kanimo. Si Nataniel mitubag ug nagaingon ngadto kaniya, Rabbi, ikaw mao ang Anak sa Dios; ikaw mao ang Hari sa Israel. Si Jesus mitubag ug miingon ngadto kaniya, Tungod ba kay ako miingon kanimo, nga ako nakakita kanimo ilalum sa kahoy nga igos, nga nagatoo ikaw? ikaw makakita og mas dagkung mga butang kay niini. Ug siya nagaingon ngadto kaniya, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nganha kaninyo, Sa umaabot kamo makakita sa langit nga maabli, ug sa mga anghel sa Dios nga nagasaka ug nagakunsad nganha sa Anak sa tawo. (Jn 1:43-51)

Ang Awit ngadto sa Theotokos (Imbis sa “Angay og matarong…”)

Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo, oh puno sa grasya!
Ang katilingban sa mga anghel, ug ang tawhanong kaliwat.
Oh santos nga templo ug espirituhanong paraiso,
ang himaya sa mga birhen,
nga gikan kinsa ang Dios gipakatawo ug nahimong usa ka bata.
Siya ang atong Dios sa wala pa ang katuigan;
Gihimo niya ang imong lawas nga usa ka trono,
ug ang imong tagoangkan gihimo niya nga mas lapad kay sa kalangitan.
Nagamaya ang tanang binuhat diha kanimo,
oh puno sa grasya: Himayaon ka!

Ang Synodikon

Human sa Liturhiya o sa Typika, basahon sa tanan ang Synodikon – ang desisyon sa Ikapitong Ekumenikal nga Konseho mahitungod sa balaang mga ikon:

(Ang tanan mobasa): Sama sa nakita sa mga propeta, sama sa gitudlo sa mga apostoles, sama sa nadawat sa Iglesia, sama sa mga magtutudlo nga nipahimutang diha sa mga dogma, sama sa nasabtan sa tibuok kalibutan, sama sa pagsidlak sa grasya, sama sa kamatuoran nga gipadayag, sama sa pagkahanaw sa mga bakak, sama sa kaalam nga maisugong gipadayag, sama sa ganti ni Kristo; mao usab atong tuohan, mao usab atong isulti, mao usab atong isangyaw:

Si Kristo atong matuod nga Dios ug ang iyang mga santos, tahuron ta usab sila diha sa mga pulong, diha sa mga sinulat, diha sa mga hunahuna, diha sa mga halad, diha sa mga templo, ug diha sa mga ikon, simbahon ug tahuron ta ang usa ka Dios ug Magtutudlo, ug tahuron ang uban, ug pasidunggan sila, tungod sa atong Agalon, kay sila iyang tinuod nga mga alagad.

(Basahon og kusog): Kini mao ang Pagtuo sa mga apostoles. Kini mao ang Pagtuo sa mga amahan! Kini mao ang Pagtuo sa mga Orthodox! Kini nga Pagtuo maoy nagmugna sa tibuok kalibutan.

Kining mga magwawali sa tinuod nga Pagtuo, atong daygon isip atong mga igsuon, ug kadtong atong gipangandoy nga atong mamahimong mga amahan, sa kadungganan ug kahimayaan sa matuod nga pagtuo nga ilang gipakigbisogan, ug kita moingon: Hinaot nga sila handumon sa kanunay!

(Kwayir: Handumon sa kanunay 3x)