Ang Troparion ng Paskuwa

Si Kristo’y nabuhay mula sa mga patay,
tinatapakan ang kamatayan sa kamatayan,
at sa mga nakalibing ay nagbibigay buhay!