Ang Ikatlong Oras

O Diyos, kahabagan mo ako, isang makasalanan.

O Diyos, linisin mo ako.

O Panginoon, maawa ka sa akin.

Nilikha mo ako, O Panginoon, maawa sa akin.

Lubos akong nagkasala, O Panginoon, maawa ka sa akin.

Pinakadakila, pinakabanal na Ina ng Diyos, iligtas mo ako na isang makasalanan.

O Anghel, ang aking banal na Tagapangalaga, ipagtanggol mo ako sa lahat ng kasamaan.

O banal na San Sergius ng Radonesh manalangin ka sa Diyos para sa akin.

Sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na ama, Panginoong Jesu-Cristo na aming Diyos, maawa ka sa amin. Amen.

Luwalhati sa iyo, aming Diyos, luwalhati sa iyo.

O makalangit na Hari, Taga-aliw, Espiritu ng Katotohanan, na nasa lahat ng dako at pinupunan ang lahat ng mga bagay, pinagmumulan ng mabubuting bagay at Nagbibi-gay buhay: Halina at manahan ka sa amin, linisin mo kami sa lahat ng karumihan, at iligtas mo ang aming mga kaluluwa, O Mapagmahal na Panginoon.

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang-hanggan, maawa ka sa amin. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

O Kabanal-banalang Trinidad, maawa ka sa amin.
O Panginoon, linisin mo ang aming mga kasalanan.
O Panginoon, patawarin mo ang aming mga paglabag.
O Siyang Banal, dalawin at pagalingin mo ang aming mga kahinaan alang-alang sa inyong pangalan.

Panginoon, maawa ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin; at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo po kami sa lahat ng masama.

O Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos, maawa ka sa amin.

Amen. Panginoon, maawa ka. (12 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Halina, sambahin natin ang Diyos na ating Hari.
Halina, sumamba at magpatirapa sa harap ni Cristo na ating Hari at Diyos.

Halina, sumamba at magpatirapa sa harap ni Cristo mismo na ating Hari at Diyos.

Awit 16

O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin, pansinin mo ang aking daing! Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin mo ang aking panalangin. Mula sa iyo ay manggaling ang aking kahatulan, Makita nawa ng iyong mga mata ang katuwiran! Sinubok mo ang aking puso, dinalaw mo ako sa gabi, nilitis mo ako at wala kang natagpuan, ako’y nagpasiya na ang aking bibig ay hindi susuway. Tungkol sa mga gawa ng ng mga tao, sa pamamagitan ng salita ng mga labi mo, ang mga daan ng karahasan ay naiwasan ko. Ang aking mga hakbang ay nanatili sa iyong mga landas, ang aking mga paa ay hindi nadulas. Ako’y tumatawag sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay sasagot sa akin, ang iyong pandinig ay ikiling sa akin, ang aking mga salita ay pakinggan mo rin. Ipakita mong kagila-gilalas ang tapat mong pagmamahal, O tagapagligtas ng mga naghahanap ng kanlungan mula sa kanilang mga kaaway sa iyong kanang kamay. Gaya ng itim ng mata, ako ay ingatan mo, sa lilim ng iyong mga pakpak, ako ay ikubli mo, mula sa masama na nananamsam sa akin, sa nakakamatay kong mga kaaway na pumapalibot sa akin. Isinara nila ang kanilang mga puso sa kahabagan, sa kanilang bibig ay nagsalita sila na may kapalaluan. Kinubkob nga nila kami sa aming mga hakbang; itinititig nila ang kanilang mga mata upang sa lupa kami ay ibuwal. Sila’y parang leong sabik na manluray, parang batang leon na sa mga tagong dako ay nag-aabang. O Panginoon, bumangon ka, harapin mo sila, ibagsak mo sila! Iligtas mo sa masama ang buhay ko sa pamamagitan ng tabak mo, mula sa mga tao, sa pamamagitan ng iyong kamay, O Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutang ito. At ang tiyan nila’y pinupuno mo ng iyong kayamanan, sila’y nasisiyahan na kasama ng mga anak, at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran; kapag ako’y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan.

Awit 24

Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala, huwag nawa akong mapahiya; ang aking mga kaaway, sa akin ay huwag nawang magkatuwa. Oo, huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa iyo’y nag-hihintay, mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan nang walang dahilan. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon; ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan, ako’y iyong turuan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan; sa iyo’y naghihintay ako nang buong araw. Alalahanin mo, O Panginoon, ang iyong kahabagan, at ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat ang mga iyon ay mula pa nang unang kapanahunan. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsuway; ayon sa iyong wagas na pag-ibig ay alalahanin mo ako, O Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan! Ang Panginoon ay mabuti at makatarungan, kaya’t tinuturuan niya ang mga makasalanan tungkol sa daan. Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran, at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Lahat ng landas ng Panginoon ay wagas na pag-ibig at katapatan, para sa mga nag-iingat ng kanyang mga patotoo at kanyang tipan. Alang-alang sa iyong pangalan, O Panginoon, ipagpatawad mo ang aking kasalanan, sapagkat ito ay malaking tunay. Sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tinuturuan niya sa daan na dapat niyag piliin. Siya mismo ay mananahan sa kasaganaan, at aangkinin ng kanyang mga anak ang lupain. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay para sa mga natatakot sa kanya, at ang kanyang tipan ay ipinaaalam niya sa kanila. Palaging nasa Panginoon ang aking mga mata, sapagkat mula sa lambat ay hihilahin niya ang aking mga paa. Manumbalik ka sa akin, at ako’y kahabagan, sapag-kat ako’y nalulungkot at nahihirapan. Kabagabagan ng aking puso ay iyong pawiin, at sa aking kapanglawan ako ay hanguin. Isaalang-alang mo ang aking kapighatian at kaguluhan, at patawarin mo ang lahat kong mga kasalanan. Isaalang-alang mo kung gaano karami ang aking mga kaaway, at kung anong marahas na poot, ako’y kanilang kinamumuhian. O bantayan mo ang aking buhay, at iligtas mo ako; huwag nawa akong ipahiya, sapagkat nanganganlong ako sa iyo. Nawa’y maingatan ako ng katapatan at katuwiran, sapagkat sa iyo ako’y naghihintay. Tubusin mo ang Israel, O Diyos, mula sa lahat ng kanyang kabalisahan.

Awit 50

Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig; ayon sa iyong saganang kaawaan ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo, sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Narito, ako’y ipinanganak sa kasamaan; at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao, at sa tagong bahagi ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Linisin mo ako ng isopo, at ako’y magiging malinis; hugasan mo ako at ako’y magiging higit na maputi kaysa niyebe. Gawin mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan; hayaan mong ang mga buto na iyong binali ay magalak. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan, at pawiin mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos; at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritung nagnanais. Kung magkagayo’y ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo; at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Iligtas mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan; at ang aking dila ay aawit nang malakas tungkol sa iyong katuwiran. O Panginoon, buksan mo ang mga labi ko, at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa iyo. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod; kung hindi ay bibigyan kita, hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Gawan mo ng mabuti ang Zion sa iyong mabuting kaluguran, itayo mo ang mga pader ng Jerusalem, kung gayo’y malulugod ka sa matutuwid na alay, sa mga handog na sinusunog at sa buong handog na sinusunog; kung gayo’y ihahandog ang mga toro sa iyong dambana.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasalawang hanggan. Amen.

I-chant ang Kontakion dito.

Panginoon, maawa ka. (40 beses)

Ikaw na sa bawat panahon at bawat oras, sa langit at sa lupa ay sinasamba at niluluwalhati; O Kristo na aming Diyos, may mahabang pagtitiis, maawain at mahabagin; na nagmamahal sa matuwid at nagpa-pakita ng awa sa makasalanan; na tumatawag sa lahat sa kaligtasan sa pamamagitan ng pangako ng mga pagpapalang darating; O Panginoon, sa oras na ito tanggapin mo ang aming mga pagmamakaawa, at patnubayan mo ang aming mga buhay ayon sa iyong mga utos. Pakabanalin mo ang aming mga kaluluwa, pakabanalin mo ang aming mga katawan, itama mo ang ating mga pag-iisip, linisin mo ang aming mga isipan; iligtas mo kami mula sa lahat ng kapighatian, kasamaan at kabalisahan. Palibutan mo kami ng iyong banal na mga anghel, ginagabayan at binantayan ng mga ito, maaari naming matamo ang pagkakaisa ng pananampalataya at sa pagkabatid ng iyong hindi mapapantayang kaluwalhatian, sapagkat Ikaw ay pinagpala magpasawalang-hanggan. Amen.

Panginoon, maawa ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Higit ang iyong karangalan kaysa Kerubin at mas maluwalhati kaysa mga Serapin. Walang bahid-dungis na isinilang mo ang Diyos na salita. O Teotokos, pinagpipitagan ka namin.

Sa pamamagitan ng mga panalangin ng banal na mga ama, Hesukristo, aming Diyos maawa ka sa amin. Amen.

Panalangin ni San Mardarios

O Diyos na Guro, Ama na Makapangyarihan sa lahat, O Panginoong Hesu-Kristo, bugtong na Anak at sa Iyo, O Banal na Espiritu, isang Diyos, isang Kapang-yarihan, maawa sa akin na makasalanan, at ayon sa Iyong banal na hatol iligtas ako, isang hindi karapat-dapat na lingkod; dahil ikaw ay pinagpala magpasa-walang-hanggan. Amen.

Katapusan ng Ikatlong Oras

Ang Ika-Anim na Oras

Halina, sambahin natin ang Diyos na ating Hari.
Halina, sumamba tayo at magpatirapa sa harap ni Cristo na ating Hari at Diyos.
Halina, sumamba tayo at magpatirapa sa harap ni Cristo mismo na ating Hari at Diyos.

Awit 53

Iligtas mo ako, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong pangalan, at pawalang-sala mo ako sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. O Diyos, dalangin ko’y pakinggan mo, pakinggan mo ang mga salita ng bibig ko. Sapagkat ang mga banyaga ay naghimagsik laban sa akin, at mararahas na tao ang umuusig sa buhay ko; hindi nila inilagay ang Diyos sa harapan nila. Ang Diyos ay aking katulong; ang Panginoon ang umaalalay sa aking kaluluwa. Kanyang gagantihan ng masama ang mga kaaway ko; tapusin mo sila sa katapatan mo. Ako’y mag-aalay sa iyo ng kusang-loob na handog; ako’y magpapasalamat sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat ito’y mabuti. Sapagkat iniligtas niya ako sa bawat kabagabagan; at ang aking mata ay tuminging may pagtatagumpay sa aking mga kaaway.

Awit 54

O Diyos, dalangin ko’y pakinggan mo, at huwag kang magtago sa daing ko! Pansinin mo ako, at sagutin mo ako; ako’y natatalo ng aking pagdaramdam. Ako’y walang katiwasayan sa aking pag-angal at ako’y dumadaing, dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagmamalupit ng masama. Sapagkat nagdadala sila sa akin ng kaguluhan, at sa galit ay inuusig nila ako. Ang aking puso ay nagdaramdam sa loob ko, ang mga kilabot ng kamatayan ay bumagsak sa akin. Takot at panginginig ay dumating sa akin, at nadaig ako ng pagkatakot. At aking sinabi, “O kung ako sana’y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati! Lilipad ako at magpapahinga. Narito, kung magkagayo’y gagala ako sa malayo, sa ilang ay maninirahan ako. Ako’y magmamadaling hahanap ng silungan ko, mula sa malakas na hangin at bagyo.” O Panginoon, guluhin mo, ang kanilang wika ay lituhin mo, sapagkat ang karahasan at pag-aaway sa lunsod ay nakikita ko. Sa araw at gabi ay lumiligid sila sa mga pader niyon; ang kasamaan at kahirapan ay nasa loob niyon. Ang pagkawasak ay nasa gitna niyon; ang kalupitan at pandaraya ay hindi humihiwalay sa kanyang mga lansangan. Hindi isang kaaway ang tumutuya sa akin — mapagtitiisan ko iyon, hindi rin isang namumuhi sa akin ang nagmamalaki laban sa akin, sa gayo’y maitatago ang aking sarili sa kanya. Kundi ikaw, lalaki na kapantay ko, kaibigang matalik at kasama ko. Tayo ay dating magkasamang nag-uusap nang matamis; tayo’y lumalakad na magkasama sa loob ng bahay ng Diyos. Dumating nawang mapandaya ang kamatayan sa kanila, ibaba nawa silang buhay sa Sheol; sapagkat ang kasamaan ay nasa kanilang tahanan, sa gitna nila. Tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos; at ililigtas ako ng Panginoon. Sa hapon at umaga, at sa katanghaliang-tapat, ako’y dadaing at tataghoy, at diringgin niya ang aking tinig. Kanyang tutubusin ang aking kaluluwa sa kapayapaan, mula sa pakikibaka laban sa akin, sapagkat marami ang nagtitipon upang ako ay labanan. Papakinggan ng Diyos at sasagutin sila, siya na nakaupo sa trono mula pa noong una. Sa kanya na walang pagbabago, at hindi natatakot sa Diyos. Kanyang iniunat ang kanyang mga kamay laban sa mga taong nasa kapayapaan sa kanya, kanyang nilabag ang kanyang tipan. Higit na pino kaysa mantekilya ang kanyang pana-nalita, ngunit ang kanyang puso ay pakikidigma; higit na malambot kaysa langis ang kanyang mga salita, gayunman ang mga iyon ay nakaumang na mga tabak. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon, at kanyang aalalayan ka; hindi niya pinahihitulutang makilos kailanman ang matuwid. Ngunit ikaw, O Diyos, ihahagis mo sila sa hukay ng kapahamakan; ang mga taong mababagsik at mandaraya ay hindi mabubuhay sa kalahati ng kanilang mga araw. Ngunit magtitiwala ako sa iyo.

Awit 90

Siyang naninirahan sa tirahan ng Kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan, sasabihin ko sa Panginoon, “Aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan.” Sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo, at sa nakakamatay na salot. Kanyang tatapakan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka; ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw; ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang isang libo, sa iyong kanan ay sampung libo, ngunit ito’y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata, at iyong makikita ang parusa sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan! Ang kataas-taasan bilang iyong tahanan; walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Sapagkat siya’y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila, baka sa isang bato’y matisod ang iyong paa. Iyong tatapakan ang leon at ang ulupong, tatapakan mo ng iyong paa ang ahas at batang leon. Sapagkat siya’y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya, iingatan ko siya sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya’y tatawag sa akin at sasagutin ko siya; ako’y magiging kasama niya sa kabalisahan, sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipapa-kita sa kanya ang aking pagliligtas.Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Luwalhati sa iyo, O Diyos. (3 beses)

I-chant ang Troparion dito

Teotokion

Sapagkat walang katapangan sa amin dahil sa karamihan ng aming mga kasalanan, O Birhen Theotokos, namamagitan sa Anak na ipinanganak mo, dahil ang pagmamakaawa ng isang ina ay may dakilang kapangyarihan upang makamit ang pabor ng Guro. Huwag kang magalit, O karapat-dapat na Ina, sa mga panalangin ng mga maka- salanan, sapagkat Siya na pinili para magdusa para sa aming kapakanan ay maawain at malakas upang magligtas. Hayaang ang iyong mga malumanay na kaawaan, O Panginoon, ay dali-dali na manguna sa amin, sapagkat kami ay naging lubhang mahirap. Tulungan mo kami, O Diyos ng aming kaligtasan, para sa kaluwalhatian ng Iyong pangalan; O Panginoon, iligtas mo kami at linisin ang aming mga kasalanan, alang-alang sa Iyong pangalan.

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang-hanggan, maawa ka sa amin. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

O Kabanal-banalang Trinidad, maawa ka sa amin.
O Panginoon, linisin mo ang aming mga kasalanan.
O Panginoon, patawarin mo ang aming mga paglabag.
O Siyang Banal, dalawin at pagalingin mo ang aming mga kahinaan alang-alang sa inyong pangalan.

Panginoon, maawa ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin; at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo po kami sa lahat ng masama.

I-chant ang Kontakion dito.

Panginoon, maawa ka. (40 beses)

Ikaw na sa bawat panahon at bawat oras, sa langit at sa lupa ay sinasamba at niluluwalhati; O Kristo na aming Diyos, may mahabang pagtitiis, maawain at mahabagin; na nagmamahal sa matuwid at nagpa-pakita ng awa sa makasalanan; na tumatawag sa lahat sa kaligtasan sa pamamagitan ng pangako ng mga pagpapalang darating; O Panginoon, sa oras na ito tanggapin mo ang aming mga pagmamakaawa, at patnubayan mo ang aming mga buhay ayon sa iyong mga utos. Pakabanalin mo ang aming mga kaluluwa, pakabanalin mo ang aming mga katawan, itama mo ang ating mga pag-iisip, linisin mo ang aming mga isipan; iligtas mo kami mula sa lahat ng kapighatian, kasamaan at kabalisahan. Palibutan mo kami ng iyong banal na mga anghel, ginagabayan at binantayan ng mga ito, maaari naming matamo ang pagkakaisa ng pananampalataya at sa pagkabatid ng iyong hindi mapapantayang kaluwalhatian, sapagkat Ikaw ay pinagpala magpasawalang-hanggan. Amen.

Panginoon, maawa ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Higit ang iyong karangalan kaysa Kerubin at mas maluwalhati kaysa mga Serapin. Walang bahid-dungis na isinilang mo ang Diyos na salita. O Theotokos, pinagpipitagan ka namin.

Sa pamamagitan ng mga panalangin ng banal na mga ama, O Panginoong Hesukristo, aming Diyos maawa ka sa amin. Amen.

Panalangin ni San Basil na Dakila

O Diyos, Panginoon ng mga hukbo, at Tagapaglikha ng lahat ng nilalang, na dahil sa iyong di maipahayag na awa ay ipinadala mo ang Iyong Bugtong na Anak, na aming Panginoong Hesukristo, para sa kaligtasan ng aming uri, at sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Krus ay napunit ang listahan ng aming mga kasalanan at sa gayon ay nagtagumpay sa mga prinsipe at mga kapangyarihan ng kadiliman; gawin mo, O Guro, na nagmamahal sa sangkatauhan, tanggapin mo ang mga dalangin ng pasasalamat at pagmamakaawa para sa aming mga maka-salanan, at iligtas mo kami mula sa bawat nakama-matay at maitim na kasalanan at sa lahat ng mga nakikita at di-nakikitang mga kaaway na nagha-hangad na gumawa sa amin ng pinsala. Ipako mo ang aming laman sa pagkatakot sa Iyo, at huwag mong hayaan ang aming mga puso na maibigan ang mga masasamang salita o mga kaisipan, subalit sugatan mo ang aming mga kaluluwa ng Iyong pagmamahal, mga paningin na palaging nakatuon sa Iyo, pinapatnubayan ng Iyong walang hanggang liwanag na hindi malapitan, upang mag-alay ng walang hanggang papuri at pasasalamat sa Iyo, ang Ama na walang simula, kasama ng Iyong Bugtong na Anak at ng Iyong pina-kabanal, mabuti, at nagbibigay buhay na Espiritu, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Katapusan ng Ika-anim na Oras

Ang Typika

Pasimulang Panalangin sa Banal na Trinidad

Pinuno: O Paginoong Hesu-Cristo, Anak ng Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ng Inyong kabanal-banalang Ina at ng lahat ng mga Banal, maawa ka sa amin.

Koro: Amen. Luwalhati sa iyo, aming Diyos, luwalhati sa iyo.

Lahat: O makalangit na Hari, Taga-aliw, Espiritu ng Katotohanan, na nasa lahat ng dako at pinupunan ang lahat ng mga bagay, pinagmumulan ng mabubuting bagay at Nagbibigay buhay: Halina at manahan ka sa amin, linisin mo kami sa lahat ng karumihan, at iligtas mo ang aming mga kaluluwa, O Mapagmahal na Panginoon.

Koro: Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang-hanggan, maawa ka sa amin. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

O Kabanal-banalang Trinidad, maawa ka sa amin.
O Panginoon, linisin mo ang aming mga kasalanan.
O Panginoon, patawarin mo ang aming mga paglabag.
O Siyang Banal, dalawin at pagalingin mo ang aming mga kahinaan alang-alang sa inyong pangalan.

Panginoon, maawa ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin; at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo po kami sa lahat ng masama.

Pinuno: O Panginoong Hesu-Cristo, Anak ng Diyos, maawa ka sa amin.

Koro: Amen.

Panginoon, maawa ka. (12 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Pinuno: Halina, sambahin natin ang Diyos na ating Hari.
Halina, sumamba tayo at magpatirapa sa harap ni Cristo na ating Hari at Diyos.
Halina, sumamba tayo at magpatirapa sa harap ni Cristo mismo na ating Hari at Diyos.

Ang Unang Antipona: Awit 102 (103)

Lahat: Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko; At lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya— na siyang nagpatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong mga karamdaman. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, Hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Hindi niya tayo pakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, Ni gagantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan. Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko! Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko!

Ang Ikalawang Antipona: Awit 146

Lahat: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon! Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko! Pupurihin ko ang Panginoon habang ako’y nabubuhay, Ako’y aawit ng mga papuri sa aking Diyos, habang ako’y may buhay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno, o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya’y bumabalik sa kanyang lupa; Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Magpakailanman ang Panginoon ay maghahari, Ang iyong Diyos, O Zion, sa lahat ng salinlahi. Purihin ang Panginoon!

Koro: Ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

Bugtong na Anak at Salita ng Diyos, walang kamatayan na nagpakababa para sa aming kaligtasan, nagkatawang tao sa pamamagitan ng Theotokos, at Laging-birheng Maria, Diyos na naging tao, at ipinako sa Krus, O Kristo naming Diyos nilupig mo ang kamatayan ng iyong kamatayan. Kaisa ng Banal na Trinidad, niluluwalhati kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iligtas mo po kami.

Ang Ikatlong Antipona: Ang Mapapalad

Lahat: Sa iyong kaharian, alalahanin mo po kami, O Panginoon, isama mo kami sa iyong Kaharian.

Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin.

Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa.

Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin.

Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila’y kahahabagan.

Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos.

Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin.

Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit.

Awit ng Pagpasok

Lahat: Halikayo, tayo’y sumamba at yumuko sa harap ni Kristo, iligtas mo po kami, Oh Anak ng Diyos [na muling nabuhay mula sa mga patay].

Kami sa iyo’y umaawit: Alleluia.

Kapag Linggo: na muling nabuhay mula sa mga patay;

Kapag ibang araw: kamangha-mangha sa mga Banal;

Kapag piyesta ng Theotokos: sa pamamagitan ng mga panalangin ng Theotokos.

Troparia — Maiklang Himno

Sa ika-anim na tonong Sticheron

Koro: Ang mga mala-anghel na kapangyarihan na nasa Iyong libingan at ang mga bantay ay naging parang mga patay, si Maria na nanatili sa Iyong libingan hinahanap ang Iyong sagradong katawan. Ikaw ay umagaw sa impyerno na hindi nahulog sa tukso. Ikaw ay sumalubong sa Birhen na nagbigay buhay, O Panginoon, na siyang nabuhay mag-uli mula sa mga patay, kaluwalhatian sa iyo.

Trisagion — Panalangin sa Banal na Trinidad

Lahat: Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa ka sa amin. (3x)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kalainman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Banal na Walang Hanggan, maawa ka sa amin.

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarian, Banal na Walang Hanggan, maawa ka sa amin.

Prokimena — Awit Bago Basahin ang Kasulatan

Tagabasa: (Sasabihin) Ang Prokimenon, sa UNANG tono: Iligtas, O Panginoon, ang iyong bayan at ipanalangin mo ang Iyong mga hinirang.

Koro: Iligtas, O Panginoon, ang iyong bayan at ipanalangin mo ang iyong mga hinirang.

Tagabasa: Sa aking Diyos, ako’y tumatawag, at ang Panginoon sa akin ay tumugon.

Koro: Iligtas, O Panginoon, ang iyong bayan at ipanalangin mo ang iyong mga hinirang.

Tagabasa: Iligtas, O Panginoon, ang iyong bayan…

Koro: At ipanalangin mo ang iyong mga hinirang.

Ang Sulat ng mga Apostol

Umupo at buksan ang Bibliya

Tagabasa: Ang pagbasa ay ayon sa sulat ni San N. sa mga taga N. (o mula sa aklat sa N.) Basahin ang Sulat ng mga Apostol [Pagkatapos itong basahin, lahat ay tatayo at kakantahin ang Alleluia ayon sa araw na iyon, at kung wala pwedeng gamitin ang sumusunod:]

Tagabasa: Aleluya, Aleluya, Aleluya

Koro: Aleluya, Aleluya, Aleluya

Tagabasa: Siya na naghahangad na manahan sa kataas-taasang kalangitan ay mananatili sa kanlungan ng Diyos ng kalangitan.

Koro: Aleluya, Aleluya, Aleluya

Tagabasa: Siya’y nagsabi sa Diyos, ang Panginoon ang aking lingkod at kanlungan, sa Diyos ko ilalagak ang aking pag-asa.

Koro: Aleluya, Aleluya, Aleluya

Ang Banal na Ebanhelyo

Pinuno: Ang pagbasa ayon sa Banal na Ebanghelyo ni San N.

Koro: Luwalhati sa Iyo, O Panginoon, luwalhati sa Iyo.

Basahin ang Banal na Ebanghelyo. Magsitayo ang lahat.

Koro: Luwalhati sa Iyo, O Panginoon, luwalhati sa Iyo.

Sa ika-anim na tonong Sticheron

Koro: Alalahanin Mo po kami, O Panginoon, kung maghahari ka na. Alalahanin Mo po kami, O Guro, kung maghahari ka na. Alalahanin Mo po kami, O Banal na Diyos, ikaw na maghahari. Inaawitan ka ng mga koro ng kalangitan: Banal, Banal, Banal, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng iyong kaluwalhatian.

Pinuno: Lumapit kayo sa kanya upang kayo ay mangaliwanagan at hindi malugmok sa kahihiyan.

Koro: Inaawitan ka ng mga koro ng kalangitan: Banal, Banal, Banal, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng iyong kaluwalhatian.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Inaawitan ka ng mga koro ng mga Anghel at Arkanghel ng kalangitan, kasabay ng lahat ng mga Makalangit na kapangyarihan: Banal, Banal, Banal, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ang Kredo

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat,
Maylikha ng langit at lupa, at lahat ng bagay na nakikita at di-nakikita.
At sa isang Panginoon Hesukristo, ang bugtong na Anak ng Diyos,
nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon.

Liwanag buhat sa Liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo,
inianak at hindi nilikha, kaisa sa pagka-Diyos ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat.
Na dahil sa ating lahat at sa ating kaligtasan ay nanaog mula sa langit,
at nagkatawang tao sa kapang-yarihan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria, at naging tao.

Ipinako sa krus ni Poncio Pilato; namatay at inilibing.
At nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan.
Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanang-kamay ng Ama.
At siya’y muling darating puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at patay, na ang kaharian niya ay walang-hanggan.

Sumasampalataya ako sa Espirito Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay, na nagmumula sa Ama,
na sinasamba at niluluwalhati kaisa ng Ama at ng Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga Propeta.
Sumasampalataya ako sa isang Iglesia, banal, katolika at apostolika.
At sa isang binyag, sa kapatawaran ng mga kasalanan.
At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga patay.
At ang buhay na walang hanggan.
Amen.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Pinuno: Patawarin mo po, O Diyos, ang aming mga kasalanan na nagawa, sinasadya man o hindi, sa pamamagitan ng gawa o salita, nalalaman at hindi nalalaman, nagawa man sa araw o sa gabi, maging sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin mo po kami sa lahat ng mga ito. Panginoon, ikaw na puno ng kabutihan at mapagmahal sa sangkatauhan.

Lahat: Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo. Mapasa-amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin mo po kami sa aming mga utang
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin;
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo po kami sa lahat ng masama.

Pinuno: O Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos, maawa ka sa amin.

Lahat: Amen.

Kontakia

Koro: Sa pamamagitan ng kanyang kamay na pinagmulan ng buhay mula sa lambak ng karimlan. Ang nagbibigay buhay na Kristong Diyos na bumangon sa mga patay. Siya ang nagkaloob ng muling pagkabu-hay sa sangkatauhan, sapagkat siya ang tagapagligtas sa lahat, ang muling pagkabuhay, ang buhay at ang Diyos ng lahat.

Pinuno: Panginoon, maawa ka. (12 beses)

Sa panahon ng Kwaresma, dito babasahin ang Panalangin ni San Ephraim

Pinuno: O kabanal-banalang Trinidad, iisang diwa ng kapangyarihan, ang hindi mahating kaharian at ang sanhi ng lahat ng mabuti. Ipakita mo ang iyong magandang kalooban kahit sa akin na makasalanan; gawin mong matatag ang aking puso at bigyan ito ng pang-unawa at alisin mo ang bawat pagkukubli, bigyan mo ng kaliwanagan ang aking pag-iisip upang ako’y magpuri, aawit, sasamba at magsasabing:

Koro: Isa ang Banal, Isa ang Panginoon, si Hesu-Cristo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen.

Pinuno: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kalianman at magpasawalang hanggan. Amen.

Awit 33 (34)

Lahat: Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon;
Ang pagpuri sa kanya ay sasaaking bibig nang patuloy.
Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa,
marinig nawa ng mapagpakumbaba at magsaya.

O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon,
at magkasama nating itaas ang kanyang pangalan!
Hinahanap ko ang Panginoon, at ako’y kanyang sinagot,
at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot.

Sila’y tumitingin sa kanya, at naging makinang,
at ang kanilang mga mukha ay hindi mapapahiya kailanman.
Ang abang taong ito ay dumaing, at ang Panginoon sa kanya’y nakinig,
at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig.

Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa kanya,
at inililigtas sila.
O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon!
Maligaya ang tao na sa kanya’y nanganganlong.

O matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal,
sapagkat ang mga natatakot sa kanya ay hindi magkukulang!
Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom;
ngunit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat.

Halikayo, mga anak, pakinggan ninyo ako,
ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo.
Sinong tao ang nagnanasa ng buhay,
at naghahangad ng maraming araw, upang magtamasa ng mabuti?

Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama,
at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya.
Lumayo ka sa kasamaan, at ang mabuti’y iyong gawin;
hanapin mo ang kapayapaan at ito’y iyong habulin.

Ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig,
at sa kanilang daing, bukas ang kanyang pandinig.
Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga guma-gawa ng masama,
upang tanggalin ang alaala nila sa lupa.

Kapag ang matuwid ay humihingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig,
at inililigtas sila sa lahat nilang mga gulo.
Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak,
At inililigtas ang mga may bagbag na diwa.

Marami ang kapighatian ng matuwid;
ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon.
Lahat nitong mga buto ay iniingatan niya,
sa mga iyon ay hindi nababali ni isa.

Ang masama ay papatayin ng kasamaan,
at ang mga napopoot sa matuwid ay hahatulan.
Tinutubos ng Panginoon ang buhay ng mga lingkod niya;
walang hahatulan sa sinumang nanganganlong sa kanya.

Megalynarion

Lahat: Tunay na marapat kang tawaging Pinagpala, Laging-Birhen Theotokos,
Kalinis-linisan at pinagpipitagang Ina ng Diyos.
Higit ang iyong karangalan kaysa Kerubin
at mas maluwalhati kaysa mga Serapin.
Walang bahid-dungis na isinilang mo ang Diyos na Salita.
O Teotokos pinagpipitagan ka namin.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasalawang hanggan. Amen.

Panginoon, maawa ka. (3 beses) O Panginoon, basbasan niyo po kami.

Ang pinuno ay nakaharap sa silangan, at nakatalikod sa mga tao.

Kapag Linggo:

Nabuhay kang mag-uli mula sa mga patay, O Panginoong Hesu-Cristo, ang Anak ng Diyos, alang- alang sa mga panalangin ng Inyong Walang bahid-dungis na Ina, at sa aming Banal at may takot sa Diyos na mga ama, kay N. (mga banal na kapistahan sa araw ng ito), at sa lahat ng mga Banal, maawa ka sa amin at iligtas mo po kami, Ikaw na likas na mabuti at mapagmahal sa mga tao.

Kapag ibang araw:

O Panginoong Hesu-Cristo, ang Anak ng Diyos, alang alang sa mga panalangin ng Iyong Walang-bahid dungis na Ina, at sa aming Banal at may takot sa Diyos na mga ama, kay N. (mga Banal na may kapiyestahan sa araw na ito), at sa lahat ng mga Banal, maawa ka sa amin at iligtas mo po kami, Ikaw na likas na mabuti at mapagmahal sa mga tao.

Koro: Amen.

Ang Sticheron sa Ika-Anim na Tono

Koro: Tayo na sinasanggalang ng Krus na ating kalasag laban sa mga kaaway. Huwag tayong matakot sa kan-yang mga gawa at bitag, dahil ang mapagmataas ay ilulugmok at yayapakan sa paanan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Cristo sa Krus na kahoy.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

Ang aming Dakilang Pinuno at Ama, Kirill, ang Kabanal-banalang Patriarka ng Moscow at buong Russia. Ang aming Pinuno at Kagalang-galang na Sergiy, Metropolitan ng Solnechnogorsk. Ang pinangangalagaan ng Diyos na bansa ng Russia at ang lupaing ito. Ang mga mana-nampalataya sa Templong ito at ang lahat ng Kristiyanong Orthodox, Pangalagaan, O Panginoon, sa maraming pang taon.

Eis pollá éti, Déspota!

Panginoon, maawa ka. (3 beses).