Ang Sakramento ng Banal na Binyag

Ang Kasunduan ng Kasal

Pari: Mayroon ka bang pangalan ng lalake tapat, malaya at walang pag-aalinlangan, at matibay na dahilan upang pakasalan ang babaing ito na si pangalan ng babae na ngayon ay katabi mo?

Lalake: Mayroon po.

Pari: Mayroon ka bang pangalan ng babae tapat, malaya at walang pag-aalinlangan, at matibay na dahilan upang pakasalan ang lalaking ito na si pangalan ng lalake na ngayon ay katabi mo?

Babae: Mayroon po.

Pari: Palagiang pinagpala ang ating Diyos: ngayon at kailan man, at magpasawalang-hanggan.

Koro: Amen

Kukunin ng pari ang isa sa mga kandila sa Analogion (mesa) at sisindihan ito at ibibigay sa lalaking ikakasal, at gagawa ng tanda ng Santa Krus sa harapan at gagawin din ito sa ikakasal na babae.

Ang sumusunod na Ektenia (Litanya) ay bibigkasin ng Diyakono, kung mayroong Diyakonong naglilingkod. Kung wala, Pari ang bibigkas.

Ang Litanya (Ang Ektenia)

Pari: Sa kapayapaan manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Para sa kapayapaan mula sa itaas, at para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Para sa kapayapaan ng buong mundo, para sa ikabubuti ng lahat ng mga banal na iglesia ng Diyos, at para sa pagkakaisa ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon , maawa ka.

Pari: Para sa banal na sambayanang ito, at para doon

Sa mga dumalong na mayroong paniniwala, paggalang at takot sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Para sa ating Ama at Arsobispo pangalan ,para sa kagalang-galang na mga pari, ang mga Diyakonong lingkod ni Cristo, para sa lahat ng kaparian at mga tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon , maawa ka.

Pari: Para sa lalaking lingkod ng Diyos, pangalan ng lalake   at para lingkod ng Diyos, pangalan ng babae na ngayon ay ipina-ngangako nila ng kasal sa isa’t isa ang kanilang sarili; at para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa; manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Na ipahahatid Niya pababa para sa kanila ang lubos at mapayapang pagmamahalan at ang Kanyang pag-tangkilik; manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Na pananatilihin Niya sila sa iisang pag-iisip, sa matibay na pananampalataya; at handugan sila ng buhay na walang bahid ng kapintasan; manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Para sa ating kaligtasan sa lahat ng karamdaman, galit, panganib at pangangailangan; manalangin tayo sa panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Tulungan, iligtas, kaawaan kami at panatilihin kami, O Panginoon sa Iyong Biyaya.

Koro: Panginoon , maawa ka.

Pari: Bilang paggunita sa ating ganap na banal, dalisay, ganap-na-pinagpala at maluwalhating Ginang, ang Ina ng Diyos at Palagiang Birheng Maria kasama na ang lahat ng mga banal; ipagkatiwala natin ang ating sarili, at ang bawat isa, at ang ating buong buhay, kay Cristo, ang ating Diyos.

Koro: Sa Iyo po, O Panginoon.

Pari: Dahil sa Iyo ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, at pagsamba: Sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, ngayon at kailan man at magpasawalang-hanggan.

Koro: Amen.

Pari: Manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: O Diyos na walang hanggang, na siyang nagbalik sa pagkakaisa ng mga nagkahiwa-hiwalay, at nagtadhana ng isang walang pagkasirang buklod ng pagmamahalan; na siyang nagpala kay Isaac at Rebecca, at ginawa silang tagapagmana ng Iyong pangako; pagpalain rin itong Iyong mga lingkod at gabayan sila sa mabuting gawain.

Dahil sa Ikaw ay Diyos na maawain, na nagmamahal sa buong sankatauhan; at kami ay kumikilala sa iyong kaluwalhatian; sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo; ngayon at kailan man at magpasawalang-hanggan.

Koro: Amen.

Pari: Sumasainyo ang kapayapaan.

Koro: At sumaiyo ang espiiritu.

Pari: Yumuko tayo sa Panginoon.

Koro: Sa Iyo , O Panginoon.

Pari: O Panginoon na aming Diyos, na siyang yumakap sa Simbahan bilang isang dalisay na birhen sa gitna ng mga hindi naniniwala sa Kanya; pagpalain ang kasunduang ito ng kasal, at pag-isahin at panatilihin sila na Iyong lingkod sa kapayapaan at iisang isip. Sa Iyo ang lahat ng luwalhati, karangalan, at pagsamba; Sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, ngayon at kailan man at magpasawalang hanggang.

Koro: Amen.

Kukunin ng Pari ang Singsing ng Babae, at babasbasan niya ang Lalake sa pamamagitan nito at gagawin niya angTanda ng Santa Krus ng tatlong ulit sa pamamagitan ng singsing at sa tuwina ay ididiit niya ang singsing sa noo ng Babae, at sasabihing:

Pari: Ang lingkod ng Diyos pangalan ng lalake  ay nakatakdang ikasal sa babaing lingkod ng Diyos  pangalan ng babae  ; sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Koro: Amen.

Isusuot ng Pari ang Singsing sa pang-apat na daliri ng kanang kamay ng Lalake.

Kukunin ng Pari ang Singsing ng Lalake, at babasbasan niya ang Babae sa pamamagitan nito at gagawin niya ang Tanda ng Santa Krus ng tatlong ulit sa pamamagitan ng Singsing at sa tuwina ay ididiit niya ang Singsing sa noo ng Lalake, at sasabihing:

Pari: Ang lingkod ng Diyos pangalan ng babae ay nakatakdang ikasal sa lingkod ng Diyos  pangalan ng lalake; sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Koro: Amen.

Isusuot ng Pari ang Singsing sa pang-apat na daliri ng kanang kamay ng Babae.


Ang Seremonya ng Kasal

Kukunin ng Pari ang insensaryo at magpapausok sa buong paligid; sa paligid ng patungan ng aklat (analogion), sa paligid ng ikakasal, at sa lahat ng naroroon, habang ang sumusunod na himno ay inaawit.

Pari: Pinagpala ang lahat na may takot sa Diyos; at sumusunod sa kanyang yapak.

Koro: Luwalhati sa Iyo, Panginoon; luwalhati sa Iyo.

Pari: Ang kakainin ninyo ay ang bunga ng inyong gawa. Pinagpala kayo at kayo ay magagalak.

Koro: Luwalhati sa Iyo, Panginoon;l uwalhati sa Iyo.

Pari: Ang iyong kabiyak ay matutulad sa isang mabungang baging sa dingding ng inyong tahanan.

Koro: Luwalhati sa Iyo, Panginoon; luwalhati sa Iyo.

Pari: Ang inyong mga supling ay matutulad sa mga bagong tanim na puno ng oliba sa paligid ng inyong hapag kainan.

Koro: Luwalhati sa Iyo, Panginoon; luwalhati sa Iyo.

Pari: Pakingan, sapagkat ang taong may takot sa Diyos ay pinagpapala.

Koro: Luwalhati sa Iyo, Panginoon; luwalhati sa Iyo.

Pari: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailan man, at magpasa- walang-hanggan.

Koro: Luwalhati sa Iyo, Panginoon; luwalhati sa Iyo.

Ang Aklat ng Ebanghelyo na nakapatong sa ibabaw ng analogion at basbasan ng pari ng Tanda ng Santa Krus sa pamamagitan ng insensaryo at bibigkasin niya :

Pari: Pinagpala ang Kaharian ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo; ngayon at kailan man, at magpasawalang-hanggan.

Koro: Amen.

Ang Pari ay iaalay ang Aklat ng Ebangelyo sa babae at lalaking ikinakasal upang ito ay hagkan.

Ang Litanya (The Ektenia}

Pari: Sa kapayapaan manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Para sa kapayapaan mula sa itaas, at para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Para sa banal na tahanang ito, at para sa dumalo dito na mayroong paniniwala, paggalang at takot sa diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Para sa ating Ama at Metropolitan at Arsobispo, pangalan, para sa kagalang-galang na mga pari, ang diyakonong lingkod Cristo, para sa lahat ng kaparian at mga tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon , maawa ka.

Pari: Para sa dalawang lingkod ng Diyos, pangalan ng lalake, at pangalan ng babae, na ngayon ay pinagbubuklod sa isa’t isa sa komunidad ng pag-aasawa, at para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Na pagpapalain Niya ang kasalang ito gaya ng pagpapala Niya sa kasalan sa Cana sa Galilea; manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Na bibigyan Niya sila ng kalinisang-puri at bunga ng sinapupunan na magiging kapaki-pakinabang sa kanila, at matuwa sila sa pagkakita sa kanilang mga anak; manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Na bibigyan Niya sila ng kaalaman sa pagpaparami ng mabubuting mga anak na mabubuhay ng matuwid; at ibigay din sa atin ang lahat ng ating kahilingan na para sa kaligtasan ng kaluluwa; manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Para sa ating kaligtasan sa lahat ng karamdaman, galit, panganib at pangangailangan; manalangin tayo sa panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Tulungan, iligtas at kaawaan Mo kami, at panatilihin Mo kami, O Panginoon sa Iyong Biyaya.

Koro: Panginoon , maawa ka.

Pari: Sa pag-alala sa ating ganap na banal, malinis, ganap na pinagpala at maluwalhating Ginang, ang Ina ng Diyos at palagiang Birhen Maria, kasama na ang lahat ng banal; ipagkatiwala natin ang ating sarili, at ang bawat isa, at ang ating buong buhay, kay Cristo, ang ating Diyos.

Koro: Sa Iyo po, O Panginoon.

Pari: Dahil sa Iyo ang lahat ng luwalhati, karangalan, at pagsamba: Sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, ngayon at kailan man at magpasawalang hanggan.

Koro: Amen

Panalangin

Pari: Manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: Pinagpala Ka, O Panginoon na aming Diyos, ang Pari ng mahiwaga at malinis na kasal, at ang Tagatakda ng tuntunin sa kasal ng katawan, ang Tagapagpanatili ng buhay na walang hangan, at ang Tagatustos ng mabubuting bagay.

Gawin Mo, Ikaw ding Panginoon, na sa simula ay lumikha ng tao at itinalaga siya bilang hari ng lahat ng iyong nilikha, at nagsabing: Hindi mabuti para sa tao ang nag-iisa sa ibabaw ng lupa, lumikha tayo ng katulong niya; at humugis Ka ng Babae na nang makita ni Adan ay nagsalita siya ng: siya ay buto ng aking buto at laman ng aking laman, siya ay tatawaging Babae. At dahil dito, iiwan ng lalake ang kanyang ama at ina at makikiisa sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman; at sino man na pinag-isa ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao.

At gawin din, O Pinuno, aming Panginoon, at aming Diyos, ibaba ang Iyong banal na pagpapala sa dalawang ito na Iyong lingkod  lalaki  at  babae at gawing ang babaing ito na kaayaya sa lahat ng bagay para sa kanyang asawa; at ang lalaking ito ay mahalin at mithiin niya ang kanyang asawa at nang mabuhay sila ng ayon sa Iyong kagustuhan.

Ginagawa ang Tanda Ng Santa Krus sa tuwing magbabasbas.

Pagpalain sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagpapala Mo kay Abraham at Sarah.

Pagpalain sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagpapala Mo kay Isaac at Rebecca.

Pagpalain sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagpapala Mo kay Jacob at ang lahat ng Patriarko.

Pagpalain sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagpapala Mo kay Joseph at Asenath.

Pagpalain sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagpapala Mo kay Moses at Sepphora.

Pagpalain sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagpapala Mo kay Joachim at Anna.

Pagpalain sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagpapala Mo kay Zacharias at Elizabeth.

Iligtas sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagliligtas Mo kay Noe sa Arko.

Iligtas sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagliligtas Mo kay Jonah sa tiyan ng balyena.

Iligtas sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pagliligtas Mo sa tatlong Banal na Bata laban sa apoy, na hinulugan ng hamog mula sa Langit.

At pabayaang ang kagalakan ay madama nila gaya ng kagalakan ng pinagpalang si Helena nang matagpuan niya ang Mahalagang Krus.

Alalahanin sila, O Panginoong aming Diyos, gaya ng pag-alaala Mo sa Iyong Apatnapung Martir, na binabaan ng korona mula sa Langit.

Alalahanin sila, O Panginoon aming Diyos, at ang mga magulang na nag-alaga sa kanila, dahil ang dasal ng mga magulang ay nagpapatibay sa pundasyon ng tahanan.

Alalahanin sila, O Panginoon aming Diyos, ang Iyong mga lingkod na abay ng dalawang ikinakasal, na kahati sa kagalakang ito.

Alalahanin sila, O Panginoon aming Diyos, Ang iyong lingkod na panglan ng lalaki at ang Iyong lingkod pangalan ng babae, at pagpalain sila. Bigyan sila ng mabubuting mga anak, at ng nagkakaisang kaluluwa at katawan; bigyang-sigla sila gaya ng puno ng pino ng Lebanon, at malagong ubas; at dahil magiging sapat sila sa lahat ng bagay, sila ay makagagawa ng maraming bagay na mabuti at katangap-tangap sa Iyo. At pabayaang makita nila ang mga anak ng kanilang mga anak sa paligid ng kanilang hapag kainan na parang bagong tanim na puno ng oliba; at dahil sila ay natatangi sa Iyong paningin, sila ay maaaring sumikat gaya ng mga bituin sa Langit, sa Iyo po, aming Panginoon at Diyos.

Dahil sa Iyo ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, at pagsamba; Sa Ama, na galing sa walang hanggan, sa Anak at sa Iyong Nagbibigay-Buhay na Espiritu, ngayon at kailan man at magpasawalang-hanggan.

Koro: Amen

Panalangin

Pari: Manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: O Banal na Diyos, na siyang lumikha ng tao mula sa alabok, at humugis sa kanyang kabiyak, na isinama sa lalake bilang kaagapay, dahil tila mabuti sa Iyong Kabanalan na ang tao ay hindi nag-iisa sa ibabaw ng lupa.

Gawin,Ikaw ring Panginoon, na ilawit ang Iyong kamay mula sa banal Mong tahanan at pag-isahin itong Iyong lingkod pangalan ng lalaki at itong Iyong lingkod pangalan ng babae 1,dahil sa pamamagitan Mo lamang mapag-iisa ang lalake sa kanyang kabiyak.

Pag-isahin sila sa isang kaisipan at isang katawan, at bigyan sila ng mabubuting mga anak na huhubugin sa Iyong pananampalataya at may takot sa Iyo.

Dahil Ikaw ang kataas-taasan, at sa Iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo; ngayon at kailan man at magpasawalang-hanggan.

Koro: Amen.

Sa sandaling ito ang Pari ay pagsasamahin ang kanilang daliring palasinsingan at babasbasan sila.

Ang Pagpuputong ng Korona

Ang Pari ay kukunin ang dalawang korona at gagawin ang Tanda ng Santa Krus ng tatlong ulit habang ito ay nakatapat sa ibabaw ng Aklat ng Ebanghelyo at sasabihin niya:

Pari: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ng Isang Pinunong Diyos. Amen.

Pagkatapos ay kukunin ng Pari ang isang korona at sasabihin niya ang: (tatlong ulit)

Pari: Ang lingkod ng Diyos lalake(1) ay puputungan ng korona para sa lingkod ng Diyos babae(2) ; sa Ngalan ng Ama, atng Anak, at ng Espiritu Santo(3).

Koro: Amen.

Pagkatapos ay kukunin ng Pari ang isa pang korona at sasabihin niya: (tatlong ulit)

Pari: Ang lingkod ng Diyos babae ay puputungan ng korona para sa lingkod ng Diyos lalake ; sa Ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Koro: Amen.

Ipuputong ng Pari Ang korona sa ulo ng dalawa. Pagkatapos ay hahawakan ng Pari ang korona ng lalaki sa kanyang kanang kamay at ang korona ng babae sa kanyang kaliwang kamay at pagpapalitin ang mga ito ng tatlong ulit.

Pari: O Panginoon na aming Diyos, koronahan sila na mayroong luwalhati at karangalan

Ang Sulat (The Epistle)

Pari: Magsipaghanda tayo!

Mambabasa: Ipinutong Mo sa kanila ang koronang yari sa batong-hiyas; humingi sila ng buhay sa Iyo, at ito ay Iyong ibinigay.

Pari: Karunugan!

Mambabasa: Ang Pagbasa ay mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga Efeso.(5:20-33)

Pari: Magsipaghanda tayo!

Mambabasa: Mga kapatid: Palagiang magpasalamat para sa lahat ng bagay sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sumang-ayon kayo sa bawat isa bilang paggalang sa Diyos.

Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Dahil ang lalake ay ang pinuno ng babae, gaya ni Cristo na pinuno ng Simbahan, at Siya ang tagapagligtas ng katawan. Dahil sa ang Simbahan ay sakop ni Cristo, ang babae ay dapat ding pasakop sa lahat ng bagay sa kanyang asawa.

Mga lalake, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Cristo sa Simbahan na isinuko Niya ang sarili niya para dito; na para ito maging banal ay nilinis at hinugasan Niya ito ng tubig ng salita, para ang Simbahan sa harap Niya ay maging maluningning at walang bahid at ano mang kulubot o ano mang dungis; sa halip ito ay banal at walang kapintasan.

Sa ganito ding paraan dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Siya na nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa sarili niya.Pagkat walang taong galit sa kanyang sariling laman, sa halip ay pinalulusog niya ito at minamahal, kaparis ng ginagawa ng Panginoon sa Simbahan, dahil sa tayo ay bahagi ng Kanyang katawan, ng Kanyang laman at Kanyang buto.Dahil dito ang isang lalake ay iiwan ang kanyang ama at ang kanyang ina at sasama siya sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa.

Ito ay isang malalim na hiwaga, pero ako ay nagsasalita ng tungkol Kay Cristo at sa Simbahan. Gayon pa man, bawat isa sa inyo ay mahalin ninyo ang inyong kabiyak gaya ng sarili ninyo at kayong mga babae ay gumalang sa inyong asawa.

Pari: Sumasaiyo ang kapayapaan , tagabasa.

Koro: Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Ang Ebanghelyo

Pari: Karunugan! Magsipaghanda! Pakinggan natin ang Banal na Ebangelyo. Sumasainyo ang kapayapaan.

Koro: At sumaiyo ang espiritu

Pari: Ang pagbasa mula sa Banal na Ebangelyo ayon kay San Juan. ( 2:1-11)

Koro: Luwalhati sa Iyo, O Panginoon, luwalhati sa Iyo.

Pari: Magsipaghanda!

Nang araw na iyon ay mayroong kasalan sa Cana sa Galilea; at ang Ina ni Jesus ay naroroon; si Jesus ay inanyayahan din kasama ang kanyang mga alagad.

Nang maubos ang alak, ang Ina ni Jesus ay sinabi sa Kanya, “Wala na silang alak.” Sabi ni Jesus sa Kanya, “O, Babae ano ang gusto Mong gawin Ko? Ang Aking oras ay hindi pa dumarating.”

Ang kanyang Ina ay nagsabi sa mga katulong, “Gawin ninyo kung ano man ang sasabihin niya.”

Mayroong anim na tapayang bato roon na ginagamit ng mga Judio sa kanilang seremonya ng paglilinis, na ang bawat isa ay naglalaman ng dalawampu (20) hangang tatlumpung (30) galon. Sabi ni Jesus sa kanila, “Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan.” At pinuno nga nila ng tubig ang mga tapayan hangang sa labi.

“Ngayon ay kumuha kayo at dalhin ninyo sa tagapangasiwa ng handaan.” At kumuha nga sila.Nang matikman ng tagapangasiwa ang tubig na naging alak na hindi niya alam kung saan galing pero alam ng mga katulong ay tinawag at kinausap niya ang ikinasal na lalake.

“Bawa’t tao ay unang ihinahain ang masarap na alak at kung marami na silang nainom saka ihahain ang mababang uri ng alak, pero ikaw ay mayroon pang masarap na alak hangang ngayon.”

Ito ang unang palatandaan, na ginawa ni Jesus sa Cana sa Galilea, na naghayag ng Kanyang kaluwalhatian; at ang Kanyang mga alagad ay sumampalataya sa Kanya.

Koro: Luwalhati sa Iyo, O Panginoon, luwalhati sa Iyo.

Litanya (Ektenia)

Pari: Bigkasin natin ng ating buong diwa at ng ating buong pag-iisip, sabihin natin: O Panginoon na makapangyarihan, ang Diyos ng  aming Ama. Kami ay nananalangin sa Iyo. Pakingan kami at kaawaan.

Koro: Panginoon, maawa Ka. Panginoon, maawa Ka. Panginoon, maawa Ka.

Pari: Maawa Ka sa amin, O Diyos, ayon sa Iyong dakilang kabutihan. Kami ay nananalangin sa Iyo. Pakingan kami at kaawaan.

Koro: Panginoon, maawa Ka. Panginoon, maawa Ka. Panginoon, maawa Ka.

Pari: At kami ay nananalangin ng awa, buhay, kapayapaan, kalusugan at kaligtasan para sa mga linkod ng Diyos, lalake, at babae at kanilang mga magulang, at kanilang mga abay at sa lahat ng naririto.

Koro: Panginoon, maawa Ka. Panginoon, maawa Ka. Panginoon, maawa Ka.

Pari: O Panginoon aming Diyos, na sa Iyong ligtas na pangangalaga ay minarapat, sa pamamagitan ng Iyong pagdalo sa Cana sa Galilea, na mahayag na ang kasal ay kagalang-galang.

Gawin, Ikaw ring Panginoon, ngayon na mapanatili sa kapayapaan at pagkakaunawaan ang Iyong mga lingkod lalake  , at  babae, at bigyan sila ng matuwid at walang kapintasang buhay, hangang sa kanilang katandaan, at sumusunod sa Iyong kautusan at mayroong malinis na puso.

Dahil sa Ikaw ay Diyos na maawain, na nagmamahal sa buong katauhan; at kumikilala kami sa Iyong kaluwalhatian; sa Ama , sa Anak, at sa Espiritu Santo; ngayon at kailan man at magpasawalang-hanggan.

Koro: Amen.

Pari: At ituring kami na karapat-dapat, Panginoon, na mayroong lakas ng loob at walang takot na magkakaroon ng masamang paghahatol na mula sa Iyo, na mangahas na tumawag sa Iyo, ang Diyos ng Langit, bilang isang Ama, at sabihin:

Bayan: Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapa sa amin ang kaharian Mo.Sundin ang loob Mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw, at patawarin Mo kami sa aming mga sala, Para nang pagpapatawad namin sa nangagkasala sa amin, At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, At ilayo Mo kami sa lahat ng masama.

Pari: Dahil sa Iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo; ngayon at kailan man at magpasawalang-hanggan.

Koro: Amen

Pari: Sumasainyo ang kapayapaan.

Koro: At sumaiyo ang espiritu.

Pari: Magyuko tayo ng ulo sa Panginoon.

Koro: Sa Iyo Panginoon.

Ang Pinagsasaluhang Tasa (The Common Cup)

Pari: Manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa Ka.

Pagkatapos ang Pari ay bibigkasin ang sumusunod na dasal sa pagbabasbas ng Pinagsasaluhang Tasa.

Pari: O Diyos, na gumawa ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan, at siyang nag-ayos sa pag-ikot ng mundo, at nagpalamuti sa korona ng lahat ng bagay na Iyong ginawa, basbasan ngayon ng Iyong banal na pagpapala, ang Pinagsasaluhang Tasang ito, na ibinibigay sa mga pinag-iisa sa komunidad ng pag-aasawa.

Sapagkat pinagpala ang Iyong Pangalan, at maluwalhati ang Iyong kaharian, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at kailan man, at magpasawalang hanggang.

Koro: Amen.

Ibibigay ng Pari ang tasa sa dalawang bagong-kasal upang uminom, tatlong ulit ang bawat isa, na tanda ng kanilang magkasamang buhay na dalawa. Samantala, ang sumusunod na banal na himig ay inaawit:

Pari: Kukunin ko ang tasa ng kaligtasan at tatawagin ko ang Pangalan ng Panginoon.

Pagkatapos nilang uminom, hahawakan ng lalake sa kanyang kaliwang kamay ang kanangkamay ng babae, at kasunod ang kanilang mga abay, lalakad sila paikot ng tatlong ulit sa paligid ng Analogion, ang Pari ay nauuna at nagpapausok ng insenso g habang naglalakad. Samantala, ang sumusunod na banal na himig ay inaawit:

Himig 5: O Isaiah, umindak ka sa galak, pagkat ang isang birhen ay may sanggol sa sinapupunan, isang sangol na lalake, Emmanuel, na parehong Dios at Tao, At Orient (Oriente) ang Pangalan Niya, dinakila namin Siya, at tinawag naming pinagpala ang Birhen.

Himig 7: O mga banal na Martir, na nakibakang mabuti, at nakatangap ng inyong korona, sumamo kayo sa Panginoon na Siya ay magkaroon ng habag sa kaluluwa natin.

Himig 7: Luwalhati sa Iyo, O Cristo na aming Diyos, pinuno ng mga Apostol at galak ng mga Martir, na ang ipina-ngangaral ay ang Tatlong Katauhan ng IisangDiyos.

Pagkatapos ay aalisin ng Pari ang corona ng lalake at sasabihin:

Pari: Maging dakila ka, O Lalake, tulad ni Abraham; at maging pinagpala ka tulad ni Isaac; at magparami ka tulad ni Jacob; humayo ka sa kapayapaan, at panatilihing nasusunod ang mga utos ng Diyos.

Pagkatapos ay aalisin ng Pari ang corona ng babae at sasabihin:

Pari: At ikaw O Babae, maging dakila ka tulad ni Sarah; at magalak ka tulad ni Rebecca; at magpakarami tulad ni Rachel; malugod ka sa iyong asawa at sundin ang ipinag-uutos para magalak ang Diyos.

Pari: Manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, maawa ka.

Pari: O Diyos, ang aming Diyos, na nagpunta sa Cana sa Galilea, at pinagpala ang kasalan doon. Basbasan din ang Iyong mga lingkod, na dahil sa Iyong magandang kalooban, ngayon ay magkasama na sa bigkis ng kasal. Basbasan din ang kanilang paglalakbay sa buhay, punuin ng magagandang bagay ang kanilang buhay, tanggapin ang kanilang korona sa Iyong kaharian; panatilihin silang walang dungis, walang pagkakasala, at walang pagsisisi sa habang panahon.

Koro: Amen.

Pagkatapos, ang Pari ay igagawad sa dalawa ang Basbas ng Kasal, habang sinasabi:

Pari: Nawa, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo; at ang Ganap-na-Banal at nagbibigay- buhay na Santatlo; isang Pinunong Diyos, at isang Kaharian; ay pagpalain kayo, at bigyan kayo ng mahabang buhay, mabubuting mga anak, pag-unlad sa buhay, pananalig, at pasaganahin kayo sa pangangailangan sa buhay, at maging karapat-dapat na tumangap ng pangakong pagpapala sa pamamagitan ng panalangin ng banal na Ina ng Diyos at lahat ng mga banal.

Koro: Amen.

Ang bagong kasal ay hahalik sa Krus, at hahalik sila sa isa’t isa, at ang Pari ay bibigkasin an dasal ng pagpapauwi:

Pari: Nawa na Siya, na sa pamamagitan ng pagdalo sa kasalan sa Cana sa Galilea ay naging kagalang-galang ang kasal, si Cristo, ang tunay nating Diyos; na sa pamamagitan ng dasal ng kanyang ganap na Banal na Ina; ng banal, maluwalhati, at kapuri-puring mga Apostol; ng banal na Hari na Diyos mismo ang nagputong ng korona at katumbas-ng mga-Apostol, si Constantine at si Helena; ng banal na Dakilang Martir na si Procopius; at ng lahat ng mga banal; kaawaan at iligtas tayo, pagkat Siya ay mabuti at nagmamahal sa sangkatauhan.

Koro: Amen.

Pari: Sa pamamagitan ng panalangin ng ating banal na mga Ama sa pananampalataya, Panginoong JesuCristo, ang ating Diyos, maawa sa amin at iligtas kami.

Koro: Amen.

Si Gabriel, habang bumabati sa Iyo ng ‘O Theotokos’,
namangha sa ganda ng Iyong Pagkabirhen,
at ng pambihirang luningning ng Iyong pagka walang-malay.
‘Anong papuri na karapat-dapat sa Iyo ang maaari kong ihandog?
Sa anong pangalan kita maaaring tawagan?’
Ako ay napuno ng gulat at pagkalito.
Nguni’t, gaya ng utos sa akin, ay babatiin kita;
‘Magbunyi, O Napupuspos ng Biyaya’.

Pagtatangal ng Korona

Pari: Manalangin tayo sa Panginoon.

Koro: Panginoon, Maawa ka.

Pari: O Panginoon aming Diyos, na nagbasbas ng korona ng taon, at pumayag na iputong ang mga koronang ito sa mga pinagbuklod ng ayon sa alituntunin ng kasal, at dahil dito ay hinandugan sila ng pabuya para sa kahinahunan; dahil malinis ang mga pinagbuklod ng kasal na ginawa Mong maging naaayon sa batas.

Nananalangin kami sa Iyo na pagpalain rin, sa Pagtatangal ng Koronang ito, ang mga pinagbuklod sa isa’t isa, at panatilihing hindi mabubuwag ang kanilang pagsasama; at sila ay habang buhay na magbibigay ng pasasalamat sa Iyong banal na Pangalan.

Sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at magpakailan man, at sa magpasawalang- hanggan. Amen.

Koro: Amen.

Pari: Sumasainyo ang kapayapaan.

Koro: At sumaiyo ang espiritu

Pari: Magyuko kayo ng ulo sa Panginoon.

Koro: Sa Iyo, Panginoon.

Pari: Silang Iyong mga lingkod, na nagkaroon ng unawaan, O Panginoon, at matapos gawin ang kasunduan ng kasal, ng gaya sa Cana sa Galilea, at tangapin ang mga pangako nito, ay kumikilala sa Iyong kaluwalhatian.

Sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailan man, at magpasawalang-hanggan. Amen.

At ang Dasal ng Pagpapauwi

Pari: Nawa na Siya, na sa pamamagitan ng pagdalo sa kasalan sa Cana sa Galilea ay naging kagalang-galang ang kasal, si Kristo, ang tunay nating Diyos; na sa pamamagitan ng dasal ng Kanyang Ganap-na-Banal na Ina; ng banal, maluwalhati, at kapuri-puring mga Apostol;ng banal na mga Hari at Santo at Santa na katumbas-ng-mga-Apostol, si Constantine at Helena; ng banal na Dakilang Martir na si Procopius; at ng lahat ng Banal; maawa ka sa amin at iligtas kami, pagkat ikaw ay mabuti at nagmamahal sa sangkatauhan.

Koro: Amen.

Pari: Sa pamamagitan ng panalangin ng ating banal na mga Ama sa pananampalataya, Panginoong Jesus, ang ating Diyos, maawa sa amin at iligtas kami.

Koro: Amen.


Translation ©2013 Philippine Mission — Deanery of the Holy Resurrection
Antiochian Orthodox Archdiocese of Australia and New Zealand and the Philippines