Paunang Salita

Bilang tugon sa matinding pangangailangan, kaya ang kasalukuyang aklat ay binuo. Dahil sa pagnanais ng kaparian at ng mga mananampalataya ng ating Archdiocese na magkaroon ng mas buo at mayamang paglilingkod ang Orthodox at ang pagnanais ng kaparian at ng mananampalataya na magkaroon ng aklat ng paglilingkod na madaling sundan, ay binuo namin ang BANAL NA KASAL, ang aklat ng paglilingkod na gagamitin sa simbahan ng Antiochian Orthodox sa Australia at New Zealand. Ang nilalaman nito ay umaayon sa kasalukuyang ginagawa sa simbahan ng Australia.

Ang wikang English ay ipinaris sa original na wikang Arabo at isinalin naman sa Tagalog.

Ang aklat ng paglilingkod, BANAL NA KASAL ay pinagtitibay at may pahintulot gamitin ng klerigo at mga mananampalataya sa ating Antiochian Archdiocese.

PAUL SALIBA
Lagda
Metropolitan Archbishop Paul Saliba
Primate of the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of Australia and New Zealand