Kontakion of the Forefeast of the Dormition, Tone 4
Ngayon, O Ina ng Diyos, ang sanlibutan ay nagdiriwang ng may kagalakan sa pag gunita ng iyong maluwalhating pag-akyat sa kalangitan; Magalak, O Birhen, ang kapurihan at dangal ng buong sankakristyanuhan!

Kontakion of the Dormition, Tone 4
Ngayon, O Ina ng Diyos, ang sanlibutan ay nagdiriwang ng may kagalakan sa pag gunita ng iyong maluwalhating pag-akyat sa kalangitan; Magalak O Birhen, ikaw ang kapurihan at dangal ng buong sankakristyanuhan!