Ang Cristianong Orthodox na Pamamaraan ng Kaligtasan

ni Barbara Pappas

“Ipinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, …. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig, dahil sa kanilang gawain.”
— 1 Tes 5:12-13

Tagalog version of “Are You Saved?” a 74-page booklet by Barbara Pappas teaching the Orthodox doctrine of salvation. More languages available here. Also available in English in paperback.

Click to download booklet PDF