Ang Banal na Liturhiya, kasama ang mga Oras, at ang mga Panalangin ng Pasasalamat Pagkatapos ng Komunyon

Ang Ikatlong Oras

Pari: Pagpalain ang ating Diyos, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan.

Mambabasa: Amen.

Trisagion

Luwalhati sa Iyo, aming Diyos, luwalhati sa Iyo.

O makalangit na Hari, Taga-aliw, Espiritu ng Katotohanan, na nasa lahat ng dako at pinupunan ang lahat ng mga bagay, pinagmumulan ng mabubuting bagay at Nagbibigay buhay: Halina at manahan ka sa amin, linisin mo kami sa lahat ng karumihan, at iligtas mo ang aming mga kaluluwa, O Mapagmahal na Panginoon.

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang-hanggan, maawa ka sa amin. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

O Kabanal-banalang Trinidad, maawa Ka sa amin. O Panginoon, linisin Mo ang aming mga kasalanan. O Panginoon, patawarin Mo ang aming mga paglabag. O Siyang Banal, dalawin at pagalingin Mo ang aming mga karamdaman alang-alang sa Iyong pangalan.

Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin; at huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Pari: Sapagkat sa Iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian, ngayon at kailanman at magpasa-walang hanggan.

Mambabasa: Amen. Panginoon, maawa ka. (12 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Halina, sambahin natin ang Diyos na ating Hari. Halina, tayo’y sumamba at magpatirapa sa harapan ni Cristo na ating Hari at Diyos. Halina, tayo’y sumamba at magpatirapa sa harapan ni Cristo mismo na ating Hari at Diyos.

Mga Awit 16 (17)

O Panginoon, pakinggan Mo ang matuwid na usapin, pansinin Mo ang aking daing! Mula sa mga labing walang pandaraya, dinggin Mo ang aking panalangin. Mula sa Iyo ay manggaling ang aking kahatulan, Makita nawa ng Iyong mga mata ang katuwiran! Sinubok Mo ang aking puso, dinalaw Mo ako sa gabi, nilitis mo ako at wala Kang natagpuan, ako’y nagpasiya na ang aking bibig ay hindi susuway. Tungkol sa mga gawa ng ng mga tao, sa pamamagitan ng salita ng mga labi mo, ang mga daan ng karahasan ay naiwasan ko. Ang aking mga hakbang ay nanatili sa Iyong mga landas, ang aking mga paa ay hindi nadulas. Ako’y tumatawag sa Iyo, O Diyos, sapagkat Ikaw ay sasagot sa akin, ang Iyong pandinig ay ikiling sa akin, ang aking mga salita ay pakinggan Mo rin. Ipakita Mong kagila-gilalas ang tapat mong pagmamahal, O tagapagligtas ng mga naghahanap ng kanlungan mula sa kanilang mga kaaway sa Iyong kanang kamay. Gaya ng itim ng mata, ako ay ingatan Mo, sa lilim ng Iyong mga pakpak, ako ay ikubli Mo, mula sa masama na nananamsam sa akin, sa nakakamatay kong mga kaaway na pumapalibot sa akin. Isinara nila ang kanilang mga puso sa kahabagan, sa kanilang bibig ay nagsalita sila na may kapalaluan. Kinubkob nga nila kami sa aming mga hakbang; itinititig nila ang kanilang mga mata upang sa lupa kami ay ibuwal. Sila’y parang leong sabik na manluray, parang batang leon na sa mga tagong dako ay nag-aabang. O Panginoon, bumangon Ka, harapin Mo sila, ibagsak Mo sila! Iligtas Mo sa masama ang buhay ko sa pamamagitan ng tabak Mo, mula sa mga tao, sa pamamagitan ng Iyong kamay, O Panginoonko, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutang ito. At ang tiyan nila’y pinupuno Mo ng Iyong kayamanan, sila’y nasisiyahan na kasama ng mga anak, at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang Iyong mukha sa katuwiran; kapag ako’y gumising, aking mamamasdan ang Iyong anyo at masisiyahan.

Mga Awit 24 (25)

Sa Iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa Iyo ako nagtitiwala, huwag nawa akong mapahiya; ang aking mga kaaway, sa akin ay huwag nawang magkatuwa. Oo, huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa Iyo’y naghihintay, mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan nang walang dahilan. Ipaalam Mo sa akin ang Iyong mga daan, O Panginoon; ituro Mo sa akin ang Iyong mga landas. Akayin Mo ako sa Iyong katotohanan, ako’y Iyong turuan, sapagkat Ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan; sa Iyo’y naghihintay ako nang buong araw. Alalahanin Mo, O Panginoon, ang Iyong kahabagan, at ang Iyong tapat na pag-ibig, sapagkat ang mga iyon ay mula pa nang unang kapanahunan. Huwag Mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsuway; ayon sa Iyong wa-gas na pag-ibig ay alalahanin Mo ako, O Panginoon, alang-alang sa Iyong kabutihan! Ang Panginoonay mabuti at makatarungan, kaya’t tinuturuan Niya ang mga makasalanan tungkol sa daan. Pinapatnubayan Niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran, at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Lahat ng landas ng Panginoonay wagas na pag-ibig at katapatan, para sa mga nag-iingat ng kanyang mga patotoo at kanyang tipan. Alang-alang sa Iyong pangalan, O Panginoon, ipagpatawad Mo ang aking kasalanan, sapagkat ito ay malaking tunay. sino ang taong natatakot sa Panginoon? Siya ang tinuturuan Niya sa daan na dapat niyang piliin. Siya mismo ay mananahan sa kasaganaan, at aangkinin ng Kanyang mga anak ang lupain. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoonay para sa mga natatakot sa Kanya, at ang Kanyang tipan ay ipinaaalam Niya sa kanila. Palaging nasa Panginoonang aking mga mata, sapagkat mula sa lambat ay hihilahin Niya ang aking mga paa. Manumbalik Ka sa akin, at ako’y kahabagan, sapag-kat ako’y nalulungkot at nahihirapan. Kabagabagan ng aking puso ay Iyong pawiin, at sa aking kapanglawan ako ay hanguin. Isaalang-alang Mo ang aking kapighatian at kaguluhan, at patawarin Mo ang lahat kong mga kasalanan. Isaalang-alang Mo kung gaano karami ang aking mga kaaway, at kung anong marahas na poot, ako’y kanilang kinamumuhian. O bantayan Mo ang aking buhay, at iligtas Mo ako; huwag nawa akong ipahiya, sapagkat nanganganlong ako sa Iyo. Nawa’y maingatan ako ng katapatan at katuwiran, sapagkat sa Iyo ako’y naghihintay. Tubusin Mo ang Israel, O Diyos, mula sa lahat ng kanyang kabalisahan.

Mga Awit 50 (51)

Maawa Ka sa akin, O Diyos, ayon sa Iyong tapat na pag-ibig; ayon sa Iyong saganang kaawaan ay pawiin Mo ang aking mga paglabag. Hugasan Mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin Mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa Iyo, sa Iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa Iyong paningin, upang Ikaw ay maging ganap sa Iyong pagsasalita at walang dungis sa Iyong paghatol. Narito, ako’y ipinanganak sa kasamaan; at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Narito, Ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob na pagkatao, at sa tagong bahagi ay Iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Linisin Mo ako ng isopo, at ako’y magiging malinis; hugasan Mo ako at ako’y magiging higit na maputi kaysa niyebe. Gawin Mong marinig ko ang kagalakan at kasayahan; hayaan Mong ang mga buto na Iyong binali ay magalak. Ikubli Mo ang Iyong mukha sa aking mga kasalanan, at pawiin Mo ang lahat kong mga kasamaan. Lumalang Ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos; at muli Mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa Iyong harapan ay huwag Mo akong paalisin, at ang Iyong banal na Espiritu sa akin ay huwag Mong bawiin. Ibalik Mo sa akin ang kagalakan ng Iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritung nagnanais. Kung magkagayo’y ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad Mo; at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Iligtas Mo ako, O Diyos, mula sa salang pagdanak ng dugo, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan; at ang aking dila ay aawit nang malakas tungkol sa Iyong katu-wiran. O Panginoon, buksan Mo ang mga labi ko, at ang aking bibig ay magpapahayag ng papuri sa Iyo. Sapagkat sa alay ay hindi Ka nalulugod; kung hindi ay bibigyan kita, hindi Ka nalulugod sa handog na sinusunog. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi Mo hahamakin. Gawan Mo ng mabuti ang Zion sa Iyong mabuting kaluguran, itayo Mo ang mga pader ng Jerusalem, kung gayo’y malulugod Ka sa matutuwid na alay, sa mga handog na sinusunog at sa buong handog na sinusunog; kung gayo’y ihahandog ang mga toro sa Iyong dambana.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasalawang hanggan. Amen.

Alleluia, alleluia, allieluia. Luwalhati sa Iyo, O Diyos. (3 beses)

Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Troparion

Kung may 2 troparion, banggitin dito ang una, kung wala, ituloy:

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espritu Santo.

At babasahin dito ang ang ikalawang troparion, kung meron, o yong bukod tanging troparion, tapos:

Ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

Teotokion

O Teotokos, ikaw ang tunay na puno na ipinamulaklak para sa amin ang Bunga ng Buhay. Sa iyo kami’y nagsusumamo; mamagitan ka, O Ina, kasama ng mga banal na apostol, upang makatagpo ng awa ang aming mga kaluluwa.

Pinagpala ang Panginoong Diyos, pinagpala ang Panginoon araw-araw; Ang Diyos ng ating kaligtasan ang magpapaunlad sa atin sa daan; ang Diyos ay Diyos ng kaligtasan.

Trisagion

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa Ka sa amin. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

O Kabanal-banalang Trinidad, maawa Ka sa amin. O Panginoon, linisin Mo ang aming mga kasalanan. O Panginoon, patawarin Mo ang aming mga paglabag. O Siyang Banal, dalawin at pagalingin Mo ang aming mga karam-daman alang-alang sa Iyong pangalan.

Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin; at huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Pari: Sapagkat sa Iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian, ngayon at kailanman at magpasa-walang hanggan. Amen.

Kontakion

Dito ay babasahin ang ang nakalaang Kontakion, tapos:

Panginoon, maawa Ka. (40 beses)

Ang Panalangin ng mga Oras

Ikaw na sa bawat panahon at bawat oras, sa langit at sa lupa ay sinasamba at niluluwalhati; O Kristo na aming Diyos, may mahabang pagtitiis, maawain at mahabagin; na nagmamahal sa matuwid at nagpapakita ng awa sa makasalanan; na tumatawag sa lahat sa kaligtasan sa pamamagitan ng pangako ng mga pagpa-palang darating; O Panginoon, sa oras na ito tanggapin mo ang aming mga pagmamakaawa, at patnubayan mo ang aming mga buhay ayon sa iyong mga utos. Pakabanalin mo ang aming mga kaluluwa, pakabanalin mo ang aming mga katawan, itama mo ang aming mga pag-iisip, linisin mo ang aming mga isipan; iligtas mo kami mula sa lahat ng kapighatian, kasamaan at kabalisahan. Palibutan mo kami ng iyong banal na mga anghel, ginagabayan at binabantayan ng mga ito, maaari naming matamo ang pagkakaisa ng pananampalataya at sa pagkabatid ng iyong hindi mapapantayang kaluwalhatian, sapagkat Ikaw ay pinagpala magpasawalang-hanggan. Amen.

Panginoon, maawa ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Higit ang iyong karangalan kaysa Kerubin at mas maluwalhati kaysa Serapin. Walang bahid-dungis na isinilang mo ang Diyos na Salita. O Teotokos, pinagpipitagan ka namin.

Sa ngalan ng Panginoon, Padre, bendisyunan.

Pari: Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal na ama, O Panginoong Hesukristo aming Diyos, maaka ka sa amin. Amen.

At ang Panalangin ni San Mardarius

O Panginoon, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, O Panginoon, ang bugtong na Anak, Jesukristo, at Banal na Espiritu Santo, isang Diyos, isang Kapangyarihan: Mahabag Ka sa akin na makasalanan, at sa Iyong mga paghatol na nalalaman Mo, iligtas ako, ang Iyong hindi karapat-dapat na alagad; sapagkat Ikaw ang pinagpala magpasawalang hanggan. Amen.

Pagtatapos ng Ikatlong Oras

Back to top


Ang Ika-Anim na Oras

Mambabasa: Halina, sambahin natin ang Diyos na ating Hari. Halina, sumamba tayo at magpatirapa sa harapan ni Cristo na ating Hari at Diyos. Halina, sumamba tayo at magpatirapa sa harapan ni Cristo mismo na ating Hari at Diyos.

Mga Awit 53 (54)

Iligtas Mo ako, O Diyos, sa pamamagitan ng Iyong pangalan, at pawalang-sala Mo ako sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan. O Diyos, dalangin ko’y pakinggan Mo, pakinggan Mo ang mga salita ng bibig ko. Sapagkat ang mga banyaga ay naghimagsik laban sa akin, at mararahas na tao ang umuusig sa buhay ko; hindi nila inilagay ang Diyos sa harapan nila. Ang Diyos ay aking katulong; ang Panginoon ang umaalalay sa aking kaluluwa. Kanyang gagantihan ng masama ang mga kaaway ko; tapusin Mo sila sa katapatan Mo. Ako’y mag-aalay sa Iyo ng kusang-loob na handog; ako’y magpapasalamat sa Iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat ito’y mabuti. Sapagkat iniligtas Niya ako sa bawat kabagabagan; at ang aking mata ay tuminging may pagtatagumpay sa aking mga kaaway.

Mga Awit 54 (55)

O Diyos, dalangin ko’y pakinggan mo, at huwag kang magtago sa daing ko! Pansinin mo ako, at sagutin mo ako; ako’y natatalo ng aking pagdaramdam. Ako’y walang katiwasayan sa aking pag-angal at ako’y dumadaing, dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagmamalupit ng masama. Sapagkat nagdadala sila sa akin ng kaguluhan, at sa galit ay inuusig nila ako. Ang aking puso ay nagdaramdam sa loob ko, ang mga kilabot ng kamatayan ay bumagsak sa akin. Takot at panginginig ay dumating sa akin, at nadaig ako ng pagkatakot. At aking sinabi, “O kung ako sana’y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati! Lilipad ako at magpapahinga. Narito, kung magkagayo’y gagala ako sa malayo, sa ilang ay maninirahan ako. Ako’y magmamadaling hahanap ng silungan ko, mula sa malakas na hangin at bagyo.” O Panginoon, guluhin mo, ang kanilang wika ay lituhin mo, sapagkat ang karahasan at pag-aaway sa lunsod ay nakikita ko. Sa araw at gabi ay lumiligid sila sa mga pader niyon; ang kasamaan at kahirapan ay nasa loob niyon. Ang pagkawasak ay nasa gitna niyon; ang kalupitan at pandaraya ay hindi humihiwalay sa kanyang mga lansangan. Hindi isang kaaway ang tumutuya sa akin mapagtitiisan ko iyon, hindi rin isang namumuhi sa akin ang nagmamalaki laban sa akin, sa gayo’y maitatago ang aking sarili sa kanya. Kundi ikaw, lalaki na kapantay ko, kaibigang matalik at kasama ko. Tayo ay dating magkasamang nag-uusap nang matamis; tayo’y lumalakad na magkasama sa loob ng bahay ng Diyos. Dumating nawang mapandaya ang kamatayan sa kanila, ibaba nawa silang buhay sa Sheol; sapagkat ang kasamaan ay nasa kanilang tahanan, sa gitna nila. Tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos; at ililigtas ako ng Panginoon. Sa hapon at umaga, at sa katanghaliang-tapat, ako’y dadaing at tataghoy, at diringgin niya ang aking tinig. Kanyang tutubusin ang aking kaluluwa sa kapayapaan, mula sa pakikibaka laban sa akin, sapagkat marami ang nagtitipon upang ako ay labanan. Papakinggan ng Diyos at sasagutin sila, siya na nakaupo sa trono mula pa noong una. Sa kanya na walang pagbabago, at hindi natatakot sa Diyos. Kanyang iniunat ang kanyang mga kamay laban sa mga taong nasa kapayapaan sa kanya, kanyang nilabag ang kanyang tipan. Higit na pino kaysa mantekilya ang kanyang pana-nalita, ngunit ang kanyang puso ay pakikidigma; higit na malambot kaysa langis ang kanyang mga salita, gayunman ang mga iyon ay nakaumang na mga tabak. Iatang mo ang iyong pasan sa Panginoon, at kanyang aalalayan ka; hindi niya pinahihitulutang makilos kailanman ang matuwid. Ngunit ikaw, O Diyos, ihahagis mo sila sa hukay ng kapahamakan; ang mga taong mababagsik at mandaraya ay hindi mabubuhay sa kalahati ng kanilang mga araw. Ngunit magtitiwala ako sa iyo.

Mga Awit 90 (91)

Siyang naninirahan sa tirahan ng Kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan, sasabihin ko sa Panginoon, “Aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan.” Sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo, at sa nakakamatay na salot. Kanyang tatapakan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka; ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw; ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang isang libo, sa iyong kanan ay sampung libo, ngunit ito’y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata, at iyong makikita ang parusa sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan! Ang kataas-taasan bilang iyong tahanan; walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Sapagkat siya’y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila, baka sa isang bato’y matisod ang iyong paa. Iyong tatapakan ang leon at ang ulupong, tatapakan mo ng iyong paa ang ahas at batang leon. Sapagkat siya’y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya, iingatan ko siya sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya’y tatawag sa akin at sasagutin ko siya; ako’y magiging kasama niya sa kabalisahan, sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay, at ipapa-kita sa kanya ang aking pagliligtas.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia. Luwalhati sa iyo, O Diyos. (3 beses)

Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Troparion

(Kung may dalawang Troparia, basahin ang una. Kung wala ay magpatuloy…)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.

(Basahin ang ikalawang troparion dito)

Ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

Teotokion

Yamang wala kaming katapangan dahil sa karamihan ng aming mga kasalanan, magsumamo ka sa Kanya na ipinanganak mo, O Birheng Teotokos, sapagkat ang pagmamakaawa ng isang ina ay malaki ang nagagawa upang matamo ang pabor ng Panginoon. Huwag mong hamakin ang mga panalangin ng iyong mga alagad, O isang dalisay, sapagkat Siya ay maawain at makapangyarihang magligtas, na minarapat Niyang magdusa para sa aming kapakanan.

Hayaan mong ang iyong mga kahabagan ang mabilis na manguna sa amin, O Panginoon, sapagkat kami’y naging lubhang mahirap. Tulungan Mo kami, O Diyos na aming Taga-pagligtas, alang-alang sa kaluwalhatian ng Iyong Pangalan; O Panginoon, iligtas Mo kami at maging mapagbiyaya sa aming mga kasalanan alang-alang sa Iyong pangalan.

Trisagion

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang-hanggan, maawa ka sa amin. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

O Kabanal-banalang Trinidad, maawa Ka sa amin. O Panginoon, linisin Mo ang aming mga kasalanan. O Panginoon, patawarin Mo ang aming mga paglabag. O Siyang Banal, dalawin at pagalingin Mo ang aming mga karamdaman alang-alang sa Iyong pangalan.

Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin; at huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo kami sa lahat ng masama.

Pari: Sapagkat sa Iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian, ngayon at kailanman at magpasa-walang hanggan. Amen.

Kontakion

Basahin ang Kontakion para sa araw na ito.

Panginoon, maawa Ka. (40 beses)

Ang Panalangin ng mga Oras

Ikaw na sa bawat panahon at bawat oras, sa langit at sa lupa ay sinasamba at niluluwalhati; O Kristo na aming Diyos, may mahabang pagtitiis, maawain at mahabagin; na nagmamahal sa matuwid at nagpapakita ng awa sa maka-salanan; na tumatawag sa lahat sa kaligtasan sa pamamagitan ng pangako ng mga pagpapalang darating; O Panginoon, sa oras na ito tanggapin mo ang aming mga pagmamakaawa, at patnubayan mo ang aming mga buhay ayon sa iyong mga utos. Pakabanalin mo ang aming mga kaluluwa, pakabanalin mo ang aming mga katawan, itama mo ang aming mga pag-iisip, linisin mo ang aming mga isipan; iligtas mo kami mula sa lahat ng kapighatian, kasamaan at kabalisahan. Palibutan mo kami ng iyong banal na mga anghel, ginagabayan at binabantayan ng mga ito, maaari naming matamo ang pagkakaisa ng pananampalataya at sa pagkabatid ng iyong hindi mapapantayang kaluwalhatian, sapagkat Ikaw ay pinagpala magpasawalang-hanggan. Amen.

Panginoon, maawa ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Higit ang iyong karangalan kaysa mga Kerubin at mas maluwalhati kaysa mga Serapin Na walang bahid-dungis na isinilang mo ang Diyos na Salita. O Teotokos, pinagpipitagan ka namin.

Sa ngalan ng Panginoon, Padre, bendisyunan.

Pari: Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal na ama, O Panginoong Hesukristo aming Diyos, maaka ka sa amin. Amen.

Panalangin ni San Basilio na Dakila

O Diyos, Panginoon ng mga hukbo, at Tagapaglikha ng lahat ng nilalang, na dahil sa Iyong di maipahayag na awa ay ipinadala mo ang Iyong Bugtong na Anak, na aming Panginoong Hesukristo, para sa kaligtasan ng aming uri, at sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Krus ay napunit ang listahan ng aming mga kasalanan at sa gayon ay nagtagumpay laban sa mga prinsipalidad at mga kap-angyarihan ng kadiliman; tanggapin mo, O Panginoon, Nagmamahal sa sangkatauhan, mula sa aming mga makasalanan ang mga dalangin ng pasasalamat at pananambitan, at iligtas kami sa bawat nakawawasak at madilim na kasalanan, at sa lahat ng mga kaaway, nakikita at di-nakikita, na naghahangad na gawan kami ng kasamaan. Ipako mo ang aming laman sa pagkatakot sa Iyo, at huwag mong ihilig ang aming mga puso sa mga masasamang salita at pag-iisip, subalit itagos Mo sa aming mga kaluluwa ang pananabik sa Iyo, upang sa gayon habang nakatuon sa Iyo ang aming paningin, at pinapatnubayan ng Iyong liwanag habang kami’y nakatitig sa Iyo, ang Hindi Malalapitan at Walang Hanggang Liwanag, upang kami’y makapag-alay sa Iyo ng walang tigil na pagpupuri at pasasalamat, ang walang pinagmulang Ama, kasama ng Iyong Bugtong na Anak at ng Iyong pina-kabanal at mabuti, at nagbibigay buhay na Espiritu, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Pagtatapos nga Ika-Anim na Oras

Back to top


Banal na Liturhiya ni San Juan Krisostomo

Diyakono: Pagpalain, Padre.

Pari: Purihin ang Kaharian ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Ang Malaking Litanya[1]

Diyakono: Sa kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Para sa kapayapaan mula sa Diyos at sa kaligtasan ng ating kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Para sa kapayapaan ng buong daigdig, sa katatagan ng mga Banal na Iglesya ng Diyos, at sa pagkakaisa ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Para dito sa Banal na Sambahayan, at sa lahat ng dumalong may pananalig, pitagan at pag-ibig sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Para sa ating dakilang pinuno at ama, ang Kanyang Kabanalan Patriarka Kirill; ang pinuno ang pinaka-pinararangalang Metropolitan Pavel ng Manila at Hanoi, mga kagalang-galang na kaparian, mga diyakono na naglilingkod kay Kristo, lahat ng mga kaanib at nagsisilbi sa simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Para sa ating bansa at sa lupaing ito, sa mga lingkod bayan, sandatahang lakas at mga mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Para sa ating lungsod, bawat lungsod at bansa, at sa lahat ng mananampalatayang naninirahan dito, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Para sa mabuting panahon, masaganang ani, at katiwasayan sa tuwina, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Para sa mga naglalakbay sa karagatan, lupa at himpapawid, sa mga maysakit, nagdurusa at mga nakabilanggo, at sa kanilang kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Upang tayo’y ipag-adya sa lahat ng pighati, poot, panganib at kakulangan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Tulungan kami, iligtas kami, kaawaan kami, at ipagsanggalang kami, O Diyos, ng Iyong biyaya.

Diyakono: Bilang paggunita sa pinakabanal, dalisay, pinagpala’t maluwalhating Ina ng Diyos at Laging Birheng Maria, kaisa ng mga Banal, ating ipagkatiwala ang ating sarili, bawat isa at ang buong buhay natin kay Kristo na ating Diyos.

Lahat: Sa Iyo, O Panginoon. (Mabagal pag walang diyakono)

Pari: Sapagkat sa Iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Ang Unang Antipona: Mga Awit 102 (103)[2]

Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko; At lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Na siyang nagpatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong mga karamdaman, Ang Panginoonay mahaba-gin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Hindi niya tayo pakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni gagantihan tayo ng ayon sa ating mga kasamaan.Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko! Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko!

Ang Makilang Litanya

Diyakono: Muli’t muli, sa kapayapaan manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Tulungan kami, iligtas kami, kaawaan kami, at ipagsanggalang kami, O Diyos, ng Iyong biyaya.

Diyakono: Bilang paggunita sa pinakabanal, dalisay, pinagpala at maluwalhating Ina ng Diyos at Laging-Birheng Maria, kaisa ng mga banal, ating ipagkatiwala ang ating sarili, ang bawat isa, at ang buong buhay natin kay Kristo na ating Diyos.

Lahat: Sa Iyo, O Panginoon.

Pari: Sapagkat Sa’yo ang kapamahalaan, at Sa’yo ang kaharian, at ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo: ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Ang Ikalawang Antipona: Mga Awit 145 (146)

Luwalhati sa Ama, at the Anak, at the Espiritu Santo.

Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko!* Pupurihin ko ang Panginoonhabang ako’y nabubuhay, Ako’y aawit ng mga papuri sa aking Diyos, habang ako’y may buhay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno, o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay humiwalay, siya’y bumabalik sa kanyang lupa; Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala Magpakailanman ang Panginoon ay mag-hahari, Ang iyong Diyos, O Zion, sa lahat ng salinlahi. Purihin ang Panginoon!

Ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.

Himno sa Panginoong Hesukristo

Bugtong na Anak at Salita ng Diyos na para sa aming kaligtasan nagkatawang-tao sa pamamagitan ng Teotokos at Laging-Birheng Maria. Walang pagbabago Ikaw ay naging tao at ipinako sa krus, nilupig Mo ang kamatayan ng Iyong kamatayan. Ikaw ay isa sa Banal na Trinidad niluluwalhati kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, O Kristong aming Diyos iligtas Mo po kami.[3]

Ang Maikling Litanya

Diyakono: Muli’t-muli sa kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Tulungan kami, iligtas kami, kaawaan kami, at ipagsanggalang kami, O Diyos, ng Iyong biyaya.

Diyakono: Bilang paggunita sa pinakabanal, dalisay, pinagpala at maluwalhating Ina ng Diyos at Laging-Birheng Maria, kaisa ng mga banal, ating ipagkatiwala ang ating sarili at bawat isa, at ang buong buhay natin kay Kristo na ating Diyos.

Lahat: Sa Iyo, O Panginoon.

Pari: Sapagkat Ikaw lang ang butihin at mapagmahal naming Diyos, at sa Iyo nauukol ang kaluwalhatian sa Ama at Anak at Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Ang Ikatlong Antipona: Ang Mapapalad[4]

Sa iyong kaharian, alalahanin mo po kami, O Panginoon, isama mo kami sa iyong Kaharian.

Mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin.

Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa.

Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin.

Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila’y kahahabagan.

Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos.

Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos.

Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit.

Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin.

Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ang Munting Pagpasok[5]

Deacon: Karunungan! Tayo ay makinig![6]

Lahat: Halina, tayo’y sumamba at magpatirapa sa harapan ni Kristo, O Anak ng Diyos na muling nabuhay mula sa mga patay.[7] Iligtas Mo po kami na umaawit sa Iyo: Alleluia.

Troparia at Kontakia[8]

Dito ay awitin ang nakalaang Troparia and Kontakia ngayon.

Pari: Sapagka’t Ikaw ang banal, O aming Diyos at sa Iyo kami’y nagbibigay kaluwalhatian: sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Diyakono: O Panginoon, iligtas Mo ang mga banal. O Panginoon, iligtas ang mga banal.

Diyakono: At dinggin Mo kami.

Lahat: At dinggin Mo kami.

Pari: At magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Trisagion[9]

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa Ka sa amin. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Banal na Walang Hanggan, maawa Ka sa Amin.

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang Hanggan, maawa Ka sa amin.

ANG EPISTOLA

Diyakono: Tayo ay makinig!

Pari: Sumainyo ang kapayapaan!

Mambabasa: At sumasainyong espiritu.

Diyakono: Karunungan!

Mambabasa: Ang Prokimenon sa ika-____ Tono.

Hanapin ang Prokimenon para sa araw ngayon. Kung may dalawa, ang una ay inaawit ng dalawang beses at isang beses ang pangalawa.

Diyakono: Karunungan!

Mambabasa: Ang pagbasa ayon sa sulat ni San _____ sa mga taga-_____.

Diyakono: Tayo ay makinig!

Basahin ang nakalaang Epistola

Pari: Sumaiyo ang kapayapaan.

Lahat: At sumainyong espiritu.

Pari: Karunungan!

Alleluia[10]

Mambabasa: Alleluia sa ika ____ na tono.

Koro: Alleluia, alleluia, alleluia.

Mambabasa: Stichos

Koro: Alleluia, alleluia, alleluia.

Mambabasa: Stichos

Koro: Alleluia, alleluia, alleluia.

ANG EBANGHELYO

Diyakono: Karunungan! Pakinggan natin ang Banal na Ebanghelyo.

Pari: Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyong espiritu.

Diyakono: Ang pagbasa ay mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San_______ (Mateo, Markos, Lukas, Juan), pakinggan natin. Luwalhati sa Iyo, O Panginoon, luwalhati sa’Yo.

Pari: Makinig nang mabuti!

Ang pari o deacon ay babasa ng Ebanghelyo para sa kasalukuyang araw o ang itinalaga ng pari na mambabasa sa local na dialekto.

Pari: Ang kapayapaan ay sumaiyo na nagpahayag ng ebanghelyo. Luwalhati sa Iyo, O Panginoon, luwalhati sa Iyo.

Ektenia ng Taimtim na Pagsusumano[11]

Pari: Sambitin natin ng buong kaluluwa at buong diwa, ating sambitin. Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: O Panginoon na Makapangyarihan, Diyos ng aming mga ninuno, sa Iyo kami’y nagsusumamo, dinggin Mo kami at kahabagan.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Kaawaan Mo kami, O Diyos, ayon sa Iyong dakilang kabutihan, nagsusumamo kami sa Iyo, dinggin Mo kami at kahabagan.

Lahat: Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Diyakono: Muli nating ipanalangin ang ating dakilang pinuno at ama, ang Kanyang Kabanal-banalang Patriarka Kirill; ang ating pinuno at ang pinaka-pinararangalang Metropolitan Pavel, at lahat ng mga kapatiran kay Kristo.

Diyakono: Muli tayong manalangin para sa ating bansa at sa lupaing ito, sa mga Filipino, sa mga pinunong bayan, sa sandatahang lakas at mga mamamayan. Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Diyakono: Muli tayong manalangin para sa mga kapatiran, sa mga pari, mga paringmonghe, at lahat ng mga kapatiran kay Kristo.

Diyakono: Muli tayong manalangin para sa mga yumaong banal na mga patriarka; mga tapat na mga hari at tamang mananampalatayang reyna, sa mga tagapagtatag ng banal na templong ito at sa ating mga ama at mga kapatid na Ortodokso na pumanaw na, lahat ng mga namayapa na sa lungsod na ito at sa iba pang mga dako.

Dito maaaring idagdag ang iba’t-ibang petisyon, gaya ng mga maysakit at karamdaman, mga bagong binyag, atbp.

Diyakono: Muli manalangin tayo para sa awa ng Diyos, kapayapaan, kalusugan, kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan ng mga lingkod ng Diyos N., N., ng mga kapatiran, mga nabibilang sa banal na templong ito, at ang mga taong naririto ngayon na umaasa sa dakila awa at saganang biyaya ng Diyos.

Diyakono: Muli manalangin tayo para sa lahat ng mga nagdadala ng alay at mga gumagawa ng kabutihan para sa banal at kagalang-galang na dambanang ito; sa lahat ng mga naglilingkod sa altar, sa mga taga-awit at tagabasa, sa lahat ng mga naririto ngayon na umaasa sa dakilang awa at saganang biyaya ng Diyos.

Pari: Dahil ikaw ay mahabagin na Diyos, at nagmamahal sa sanlibutan, at sa Iyo kami ay nagbibigay luwalhati: sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu: ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Ang Ektenia para sa mga Yamao

Ipinapanalangin lamang ito kapag ang Banal na Liturhiya ay tumapat sa araw ng Sabado.

Diyakono: Kaawaan mo kami, O Diyos, ayon sa Iyong dakilang kaawaan, dalangin namin sa Iyo, kami ay dinggin at kahabagan.

Lahat: Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Diyakono: Muli manalangin tayo para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga yumaong lingkod ng Diyos na sina N., N., nawa ay patawarin ang lahat ng kanilang kasalanan, sinasadya man o di-sinasadya.

Diyakono: Nawa’y ihanay ng Panginoong Diyos ang kanilang mga kaluluwa kabilang ng mga banal.

Diyakono: Ang awa ng Diyos, ang Kaharian ng langit, at ang kapatawaran ng lahat ng kanilang kasalanan, hilingin natin kay Kristo ang walang kamatayan na Hari at Diyos.

Lahat: Ipagkaloob Mo, O Panginoon.

Diyakono: Manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Pari: Sapagkat Ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay, at ang kapahingahan ng Iyong yumaong mga lingkod na sina N., N., O Kristo naming Diyos, at kami sa Iyo ay nagbibigay ng kaluwalhatian, kaisa ng Iyong walang pasimulang Ama at ng Iyong kabanal-banalan, butihin at nagbibigay buhay na Espiritu, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan.

Lahat: Amen.

Ang Litanya pasa sa mga Katekumen[12]

Diyakono: Manalangin kayong mga Katekyumen sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Mga mananampalataya, ipanalangin ninyo ang mga katekyumen na kahabagan sila ng Panginoon.

Diyakono: Nawa ay turuan Niya sila sa salita ng Katotohanan.

Diyakono: Nawa ay ipahayag Niya sa kanila ang Ebanghelyo ng Katuwiran.

Diyakono: Nawa ay ipagkaisa Niya sila sa Kanyang Banal, Katoliko at Apostolikang Simbahan.

Diyakono: Iligtas sila, kaawaan sila, pangalagaan sila at ipagsanggalang sila, O Diyos, ng Iyong biyaya.

Diyakono: Iyuko ang inyong mga ulo sa Panginoon, mga katekyumen.

Lahat: Sa Iyo, O Panginoon. (Mabagal kung walang diyakono)

Pari: Nawa sila kasama natin ay luwalhatiin ang Iyong higit na kagalang-galang at pinakadakilang pangalan: ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Ang Litanya ng mga Mananampalataya[13]

Diyakono: Lahat ng mga katekyumen, lumisan; Lumisan mga katekyumen! Lahat ng mga katekyumen, lumisan! Walang katekyumen ang mananatili! Lahat tayo na mananampalataya, muli’t-muli sa kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka. (Mabagal kung walang diyakono)

Diyakono: Tulungan kami, iligtas kami, kaawaan kami, at pangalagaan kami, O Diyos ng Iyong biyaya.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Karunungan!

Pari: Sapagkat sa Iyo nauukol ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba; sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasalawang-hanggan.

Lahat: Amen.

Diyakono: Muli’t muli, sa kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka. (Mabagal kung walang diyakono)

Diyakono: Tulungan kami, iligtas kami, kaawaan kami, at pangalagaan kami, O Diyos, ng Iyong biyaya.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Na palaging iniingatan sa ilalim ng Iyong pamahalaan, kami’y nagbibigay kaluwalhatian sa Iyo: sa Ama, at sa Anak, at sa Banal na Espiritu: ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Ang Himig ng mga Kerubin

Halina tayo na sa mahiwagang paraan, mahiwagang kumakatawan sa mga Kerubin, mga Kerubin. At umawit ng tatlong banal na himno, at umawit ng tatlong banal na himno sa nagbibigay buhay, nagbibigay buhay na Trinidad. Ngayon nama’y isa-isantabi, isa-isantabi natin ang lahat ng makamundong suliranin.

Ang Dakilang Pagpasok

Diyakono: Ang ating dakilang ama Kirill, ang Kanyang Kabanal-banalang Patriarka ng Moscow at buong Russia, nawa ay alalahanin siya ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang Kaharian, sa tuwina, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Ang mga Kagalang-galang na Metropolitans, mga Arsobispo at mga Obispo, ang presbiter, ang mga monghe at mga kaparian. Ang iniingatan ng Diyos na bansa at sa lupaing ito, mga Filipino, mga lingkod bayan, mga sandatahang lakas at mga mananampalatayang dito naninirahan. Sa mga nagmiministro at ang mga umaawit, at lahat ng nagsisipaglilingkod sa Simbahan; ang mga tagapagtatag, at mga tagapagtangkilik, ang mga kapatirang lalaki at babae at mga miyembro ng Iglesyang ito. Kayo at lahat ng Kristiyanong Ortodox, nawa’y maala-ala kayo ng Panginoong Diyos sa kanyang Kaharian, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

 

Lahat: Amen. Upang maaari nating matanggap, ang Hari ng lahat, na dumarating na di-nakikita dala ng maraming mga anghel, ng maraming mga anghel. Alleluia, alleluia, alleluia.[14]

 Ang Litanya ng Pagsusumamo

Diyakono: Tapusin natin ang ating mga panalangin sa Panginooon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Para sa mga dakilang Kaloob na inihandog, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Para sa banal na simbahang ito, at sa kanila na may pananalig, paggalang, at ang banal na pagkatakot sa Diyos na dito ay pumanhik, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Upang tayo ay palayain sa lahat ng pagdurusa, poot, at pangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka. (Mabagal kung walang diyakono)

Diyakono: Tulungan kami, iligtas kami, kaawaan kami, at pangalagaan kami, O Diyos, sa pamamagitan ng Iyong biyaya.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Upang ang buong araw ay maging maayos, pinagpala, mapayapa at banal, hilingin natin sa Panginoon.

Lahat: Ipagkaloob Mo, O Panginoon.

Diyakono: Para sa anghel ng kapayapaan, matapat na gabay, ang tagapagtanggol ng ating mga kaluluwa at mga katawan, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagsuway, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Para sa lahat na mabubuti at kapaki-pakinabang sa ating kaluluwa, at kapayapaan sa buong mundo, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Upang matapos natin ang nalalabing panahon ng ating buhay sa kapayapaan at pagsisisi, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Para sa isang Kristiyanong pagwawakas sa ating buhay, walang sakit, walang kasalanan, mapayapa, at isang mahusay na pananggalang sa harap ng kakila-kilabot na luklukan ng paghuhukom ni Kristo, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Bilang paggunita sa pinakabanal, pinakadalisay, pinakamapalad, pinagpalang Teotokos at Laging-Birheng Maria, kasama ng lahat ng mga santo, ating ipagkatiwala ang ating sarili at ang bawat isa at ang buong buhay natin kay Kristo na ating Diyos.

Lahat: Sa Iyo, O Panginoon.

Pari: Sa pamamagitan ng mga kahabagan ng Iyong Bugtong na Anak, na sa pamamagitan Niya Ikaw ay pinagpala, kaisa ng Iyong butihin at Nagbibigay-buhay na Espiritu, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Pari: Sumainyo ang kapayapaan!

Lahat: At sumainyong espiritu.

Diyakono: Mahalin natin ang isa’t-isa upang sa isang kaisipan ay maipahayag natin:

Lahat: Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo: ang Banal na Trinidad, iisa sa pagka-Diyos at hindi mapaghihiwalay.

Diyakono: Ang mga Pintuan! Ang mga Pintuan![15] Sa karunungan, tayo ay makinig!

Ang Kredo ng Mananampalataya[16]

Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, Maylikha ng langit at lupa, at lahat ng bagay na nakikita at di-nakikita.

At sa isang Panginoon Hesukristo, ang bugtong na Anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Liwanag buhat sa Liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, inianak at hindi nilikha — kaisa sa pagka-Diyos ng Ama — na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Na dahil sa ating lahat at sa ating kaligtasan ay nanaog mula sa langit, at nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kay Birheng Maria, at naging tao. Ipinako sa krus ni Poncio Pilato; namatay at inilibing. At nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanang-kamay ng Ama. At siya’y muling darating puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at patay, na ang kaharian niya ay walang-hanggan.

Sumasampalataya ako sa Espirito Santo, Panginoon at nagbibigay-buhay, na nagmumula sa Ama, na sinasamba at niluluwalhati kaisa ng Ama at ng Anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga Propeta.

Sumasampalataya ako sa isang Iglesia — banal, katolika at apostolika. At sa isang binyag, sa kapatawaran ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga patay. At ang buhay na walang hanggan. Amen.

Anapora

Diyakono: Magsitayo tayo ng buong galang! Magsitayo tayo nang may takot! Tayo’y magsipaghanda upang makapag-alay tayo ng banal na handog ng may kapayapaan.

Lahat: Awa ng kapayapaan, alay ng papuri.

Pari: Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat.

Lahat: At sumaiyong espiritu.

Pari: Itaas natin ang ating mga puso.

Lahat: Itinaas namin sa Panginoon.

Pari: Magpasalamat tayo sa Panginoon.

Lahat: Nararapat. Nararapat na sambahin, ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo, ang Trinidad, iisa at di mapaghihiwalay.

Pari: Inaawit ang himig ng tagumpay, ipinahahayag, ibinabantog, at isinisigaw:

Lahat: Banal, banal, banal, Panginoon ng Sabaoth; napupuno ang langit at lupa ng Iyong kaluwalhatian, Osana sa kaitaasan. Mapalad siya na dumarating sa Ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan![17]

Pari: Kunin ninyo ito at kainin; ito ang aking Katawan na ihahandog para sa inyo sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Lahat: Amen.

Pari: Uminom kayong lahat nito: ito ang aking Dugo ng Bagong Tipan na mabubuhos dahil sa inyo at sa marami, sa kapatawaran ng mga kasalanan.

Lahat: Amen.

Pari: Iniaalay naming sa inyo itong mga handog mula sa inyong mga kaloob para sa lahat at sumasalahat.

Lahat: Pinupuri Ka, pinagpapala Ka, pinasasalamatan Ka, O Panginoon, at nananalangin sa’Yo, O aming Diyos. Taos pusong lumalapit sa Iyo, O aming Diyos.

Pari: Lalo na para sa ating kabanal-banalan, dalisay, at maluwalhating Laging-Birheng Maria, Ina ng Diyos.

Himno sa Teotokos

Tunay na marapat kang tawaging Pinagpala, Laging-Birheng Teotokos, kalinis-linisan at pinagpipitagang Ina ng Diyos. Higit ang iyong karangalan kaysa mga Kerubin, at mas maluwalhati kaysa mga Serapin. Walang bahid-dungis na isinilang mo ang Diyos na Salita. O Teotokos, pinagpipitagan ka namin.

(Sa mga dakilang kapistahan, ang itinalagang megalynarion).

Pari: Higit sa lahat, alalahanin Mo po, Panginoon, ang aming dakilang pinuno at ama, ang Kanyang Kabanalan Patriarka Kirill; ang pinuno at pinaka-pinararangalang Metropolitan Pavel ng Manila at Hanoi, na sa pamamagitan nila ay ipinagkaloob Mo sa Iyong mga simbahan, kapayapaan, kaligtasan, karangalan, kalusugan at haba ng buhay, tamang pagbabaha-bahagi ng salita ng Iyong katotohanan.

Lahat: At sa sangkatauhan.

Pari: At marapatin nawang sa pamamagitan ng iisang tinig at iisang puso ay luwalhatiin Ka at purihin ang Iyong kagalang-galang at dakilang Pangalan, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Pari: Ang awa ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Hesukristo ay sumainyong lahat.

Lahat: At sumainyong espiritu.

Litanya ng Panalangin ng Pagsusumamo

Diyakono: Matapos nating gunitain ang lahat ng mga Banal, muli’t-muli sa kapayapaan tayong manalangin sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Para sa mga Dakilang Kaloob na inialay at pinabanal, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Upang ang ating Diyos, na nagmamahal sa sanlibutan, na tumanggap nitong Handog sa Kanyang banal at makalangit na dambana bilang espirituwal na halimuyak, ay magpapadala sa atin ng Biyayang Makalangit at biyaya ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Upang tayo ay palayain sa lahat ng pagdurusa, poot, at pangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyakono: Tulungan kami, iligtas kami, kaawaan kami, at pangalagaan kami, O Diyos, sa pamamagitan ng Iyong biyaya.

Diyakono: Upang ang buong araw ay maging maayos, pinagpala, mapayapa at banal, hilingin natin sa Panginoon.

Lahat: Ipagkaloob Mo, O Panginoon.

Diyakono: Para sa anghel ng kapayapaan, matapat na gabay, ang tagapagtanggol ng ating mga kaluluwa at mga katawan, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at pagsuway, hilingin natin sa Panginoon. Ipagkaloob Mo, O Panginoon.

Diyakono: Para sa lahat na mabubuti at kapaki-pakinabang sa ating kaluluwa, at kapayapaan sa buong mundo, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Upang matapos natin ang nalalabing panahon ng ating buhay sa kapayapaan at pagsisisi, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Para sa isang Kristiyanong pagwawakas sa ating buhay, walang sakit, walang kasalanan, mapayapa, at isang mahusay na pananggalang sa harap ng kakila-kilabot na luklukan ng paghuhukom ni Kristo, hilingin natin sa Panginoon.

Diyakono: Matapos hilingin ang pagkakaisa sa Panana-mpalataya at pakikipag-isa sa Espiritu Santo, ating ipagkatiwala ang ating sarili, at ang bawat isa, at ang buong buhay natin kay Kristo na ating Diyos.

Lahat: Sa Iyo, O Panginoon.

Pari: At marapatin mo kami, Panginoon, na mangahas na tawagin kang Ama, aming Makalangit na Diyos, na may lakas-loob at lubos na pagtitiwala, at sambitin:

Ang Panalangin ng Panginoon

Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo, mapasa-amin ang kaharian Mo. Sundin ang loob Mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan Mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo po kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin; at huwag Mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya Mo po kami sa lahat ng masama.

Pari: Sapagkat sa Iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Pari: Sumainyo ang kapayapaan.

Lahat: At sumainyong espiritu.

Diyakono: Iyuko natin ang ating mga ulo sa Panginoon.

Lahat: Sa Iyo, O Panginoon. (Mabagal)

Pari: Sa tulong ng biyaya, awa’t pag-ibig sa amin ng Iyong Bugtong na Anak, na Iyong pagpapala, kaisa ng Iyong Butihin at Nagbibigay-buhay na Espiritu, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen. (Mabagal)

Diyakono: Tayo’y magsipaghanda.[18]

Pari: Ang mga Banal na Handog para sa banal na sambahayan ng Diyos.

Lahat: Isa ang Banal, Isa ang Panginoon, Hesukristo, para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen.

Himno ng Komunyon

Purihin ang Diyos mula sa kalangitan, purihin Siya sa kaitaasan. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

(Iba-iba bawat araw)

KOMUNYON[19]

Ang Komunyon ng mga Ortodokso[20]

Diyakono: Magsidulog kayo sa hapag ng Panginoong Diyos nang may banal na takot, pananampalataya’t pag-ibig.

Lahat: Pinagpala ang naparirito sa Ngalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at nakipamuhay sa atin.

Ako’y sumasampalataya, O Panginoon, at aking ipinahahayag na Ikaw nga ang tunay na Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay, na bumaba sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pinakamasama. Bukod dito, naniniwala ako na ito ay tunay na Iyong pinaka-dalisay na Katawan, at ito ay tunay na Iyong Banal na Dugo. Samakatuwid, ipinagdarasal ko sa Iyo: Maawa ka sa akin at patawarin mo ako sa aking mga pagsuway, sinasadya o di-sinasadya sa salita at gawa, sa kaalaman at sa kamangmangan. At marapatin ako na makibahagi nang walang pagkondena ng Iyong pinaka-dalisay na mga Misteryo sa kapatawaran ng mga kasalanan at tungo sa buhay na walang hanggan.

O Iyong Mystical na Hapunan, O Anak ng Diyos, tanggapin mo ako ngayon bilang isang tagapagbalita; sapagka’t hindi ko sasabihin ang Misteryo sa iyong mga kaaway, ni bibigyan kita ng isang halik tulad ng ginawa ni Hudas, ngunit tulad ng Magnanakaw ay ikinukumpisal ko sa Iyo: Alalahanin mo ako, O Panginoon, sa Iyong Kaharian.

Huwag nawang maging sanhi ng aking kahatulan ang pagtanggap ko ng mga Banal na Handog na ito, O Panginoon, sa halip ay magsilbi itong lunas sa pagpapagaling ng kaluluwa at katawan.

Habang tumatanggap ng Banal na Komunyon ang bawat isa, sinasabi ng pari:

Pari: Ang lingkod ng Diyos na si (pangalang Orthodox), nakikibahagi sa mahalaga at banal na Katawan at Dugo ng ating Panginoon at Diyos at Tagapagligtas na si Hesukristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan.

Awitin ng Koro habang nangungumunyon ang bawat tao:

Tanggapin ang katawan ni Kristo. Tikman ang bukal ng imortalidad.

Awitin ng Koro pagkatapos mangumunyon ng bawat tao:

Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Pari: Iligtas, O Diyos, ang Iyong bayan at pagpalain ang Iyong mga hinirang.

Lahat: Nasilayan natin ang totoong liwanag. Natanggap natin ang makalangit na Espiritu. Natagpuan natin ang totoong pananampalataya. Sinasamba ang di-nahahating Trinidad, na nagligtas sa atin![21]

Pari: Sa tuwina, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.[22]

Lahat: Amen. Mapuspos nawa ng papuri ang aming mga labi, O Panginoon, upang awitan namin ang Iyong kaluwalhatian; sapagkat ginawa Mo kaming karapat-dapat na makibahagi sa Iyong banal, walang hanggan, at misteryong nagbibigay-buhay. Panatilihin Mo kami sa Iyong kabanalan upang mapagnilay namin ang Iyong katuwiran. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Ang Litanya ng Pasasalamat

Diyakono: Magsitayo tayo. Matapos tumanggap ng banal, malinis, makalangit at nagbibigay-buhay na Misteryo ni Kristo, malugod tayong magpasalamat sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Diyakono: Tulungan kami, iligtas kami, kaawaan kami, at pangalagaan kami, O Diyos, sa pamamagitan ng Iyong biyaya.

Diyakono: Matapos nating hilingin ang buong araw na maging ganap, banal, mapayapa at walang sala, ating ipagkatiwala ang ating sarili, ang bawat isa, at ang buong buhay natin kay Kristo na ating Diyos.

Lahat: Sa Iyo, O Panginoon.

Pari: Sapagkat Ikaw ang nagpapabanal sa amin at sa Iyo nauukol ang kaluwalhatian, sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Pari: Humayo taong mapayapa.

Lahat: Sa Ngalan ng Panginoon.

Diyakono: Manalangin tayo sa Panginoon.

Lahat: Panginoon, maawa Ka.

Ang Panalangin sa Likod ng Ambo

Pari: Panginoon, pagpalain Mo po ang napupuri sa Iyo at pabanalin Mo ang mga nagtitiwala sa Iyo. Iligtas mo po ang Iyong sambayanan at pagpalain ang Iyong mga hinirang. Pangalagaan ang buong kawan ng Iyong Iglesya. Pabanalin ang mga nagmamahal at naglilingkod para sa ikagaganda ng Iyong Dambana. Luwalhatiin sila ng Iyong makalangit na kapangyarihan at huwag pabayaan kaming mga nagtitiwala sa Iyo. Pagkalooban ng kapayapaan ang daigdig, ang Iyong Iglesya, ang kaparian, ang lahat ng Iyong mga hinirang. Sapagkat ang bawat mabuti’t ganap na biyaya ay nagmumula sa kaitaasan, at bumababa mula sa Iyo, ang Ama ng kaliwanagan, at sa Iyo nauukol ang kaluwalhatian at pasasalamat, at papuri: sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Purihin ang Ngalan ng Panginoon, ngayon at magpakailanman. (Tatlong beses)

Pari: Nawa’y pagpalain kayong lahat ng Panginoon at lukuban ng Kanyang makalangit na biyaya’t pag-ibig sa tuwina, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan.

Lahat: Amen.

Pari: Papuri sa Iyo, O Diyos, aming pag-asa. Papuri sa Iyo.

Lahat: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen. Panginoon, maawa Ka. Panginoon, maawa Ka. Panginoon, maawa Ka. Padre, bendisyunan.

Pari: Nawa’y si Kristo na ating Diyos, na (Linggo: muling nabuhay mula sa mga patay), sa pamamagitan ng mga pagsusumamo ng Kanyang Busilak at Banal na Ina; ng mga banal at maluwalhating mga apostol; ni San Juan Krisostomo, Arsobispo ng Konstantinopo at Santo (o mga santo, N., N., na ipinagdiriwang sa araw na ito); ang mga banal at makatuwirang Huakin at Ana at lahat ng mga banal; kaawaan tayo at iligtas, sapagkat Siya ay butihin at Nagmamahal sa sangkatauhan.

Ang Polykronion

Ang aming dakilang pinuno at ama, Kirill, ang kabanal-banalang Patriarka ng Moscow at buong Russia. Ang aming pinuno at Kagalang-galang na Pavel, Metropolitan ng Manila at Hanoi Ang pinangangalagaan ng Diyos na bansa ng Russia at ng lupaing ito. Ang mga mananampalataya sa Templong ito at ang lahat ng Kristiyanong Ortodox. Pangalagaan, O Panginoon, sa marami pang taon.

Panginoon, maawa Ka. (3 beses)

Eis pollá éti, Déspota!

Katapusan ng Banal na Liturhiya

Back to top


Panalangin Pagkatapos ng Komunyon

Pari: Luwalhati sa Iyo, O Diyos. (3 beses)

Mambabasa: Pinasasalamatan kita, O Panginoon kong Diyos, sapagkat hindi mo ako tinanggihan, isang makasalanan, bagkus ay minarapat Mo ako na isang hindi karapat-dapat, na makibahagi sa Iyong mga banal at makalangit na Handog. Subalit, O Panginoon, Nagmamahal sa sangkatauhan, na alang-alang sa amin ay namatay at muling nabuhay, at naggawad sa amin nitong mga nakasisindak at nagbibigay-buhay na mga Misteryo para sa ikabubuti at ikababanal ng aming mga kaluluwa at katawan, igawad na ang mga ito ay maging kagalingan ng kaluluwa at katawan, at paglalayo sa lahat na masama, para sa kaliwanagan ng mga mata ng aking puso, para sa kapayapaan ng kapangyarihan ng aking kaluluwa, para sa hindi ikinahihiyang pananampalataya, para sa walang pagkukunwaring pag-ibig, para sa kaganapan ng karunungan, para sa pagsunod sa Iyong mga utos, para sa pagdaragdag ng Iyong banal na biyaya, at para sa pagkakamit ng Iyong Kaharian; na iniingatan ng mga ito para sa Iyong kabanalan, ay palagi kong maalala ang iyong biyaya, at hindi na mamuhay para sa sarili lamang, kundi para sa Iyo, ang aming Panginoon at Tagapagpala; at kung sakaling ako ay pumanaw na sa mundong ito na may inaasahang buhay na walang hanggan, ay matanggap ko ang walang hanggang kapahingahan, kung saan ang ingay ng mga nagdiriwang ay walang humpay at walang katapusan ang kagalakan nila na nakamasid sa hindi mailarawang kagandahan ng Iyong mukha. Sapagkat Ikaw ang tunay na ninanasa at ang hindi maipahayag na kagalakan ng mga nagmamahal sa Iyo, O Kristong aming Diyos, at lahat ng mga nilikha ay umaawit sa Iyo magpakailanman. Amen.

Ang Panalangin ni San Basil na Dakila:

O Panginoong Kristo na aming Diyos, Hari ng mga kapanahunan at lumalang ng lahat ng mga bagay: Nagpapasalamat ako sa Iyo sa lahat ng mga mabubuting bagay na ipinagkaloob Mo sa akin at para sa pakikipag-isa sa Iyong pinaka-dalisay at nagbibigay-buhay na mga Misteryo. Kung kaya’t idinadalangin ko sa Iyo, Isang Mabuti at Nagmamahal sa Sanlibutan: itago mo ako sa ilalim ng Iyong pangangalaga, sa lilim ng Iyong mga pakpak at ipagkaloob Mo sa akin, maging sa huling sandali ng aking buhay, na makasalo ako na karapat-dapat at may malinis na budhi, sa Iyong banal na Misteryo, para sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Sapagka’t Ikaw ang Tinapay ng Buhay, ang Pinagmumulan ng Kabanalan, ang Nagbibigay ng Mabubuting mga bagay, at sa Iyo kami nagbibigay ng kaluwalhatian, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, ngayon at kailanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ang Panalangin ni San Simeon Metafrastes:

O Ikaw na kusang-loob na nagbibigay sa akin ng Iyong laman bilang pagkain, Ikaw na apoy na kumokonsumo ng hindi karapat-dapat, huwag mo akong pasuin, O aking Manlilikha. Bagkus, ay pumasok ka sa aking mga bahagi, sa aking mga kasukasuan, sa aking pinamamahalaan, sa aking puso. Sunugin mo ang mga tinik ng lahat kong mga kasalanan. Linisin ang aking kaluluwa, pakabanalin ang aking mga saloobin. Papaliwanagin ang lima kong pandama. Hayaan Mong ang pagkatakot sa Iyo ang magpigil sa akin. Ipagtanggol, alagaan, pag-ingatan, at itago Mo ako palagi mula sa mga gawa at pananalita na nagbubulid sa kaluluwa sa kasamaan. Dalisayin, linisin, at gayakan ako; gawin mo akong kaakit-akit, bigyan mo ako ng pang-unawa at liwanagan ako. Ipakita sa akin na ako ay tirahan ng Iyong Espiritu lamang, at hindi na pinamamahayan ng kasalanan, bagkus, sa pamamagitan ng Komunyon ay nananahan Ka sa akin, bawat masasama, bawat pita ng laman ay lumayas na pawang inapuyan. Bilang mga tagapamagitan ay iniaalay ko sa Iyo ang lahat ng mga banal, ang kumandante ng mga walang katawang mga anghel ng kalangitan, ang Iyong Tagapagbalita, ang mga pantas na mga apostol, at ang Iyong malinis at dalisay na Ina, na ang mga pagsusumamo ay iyong tinatanggap, O aking mahabaging Kristo, gawin mo ang Iyong alagad na anak ng liwanag. Sapagka’t Ikaw ang aming kabanalan, O Isang Mabuti, at ang ningning ng aming mga kaluluwa, at sa Iyo bilang Diyos at Panginoon, kami sa Iyo’y nagbibigay kaluwalhatian na naaangkop, araw-araw.

Isa pang panalangin:

O Panginoong Hesukristo aming Diyos, nawa ang Iyong katawan ay maging buhay na walang-hanggan para sa akin, at ang Iyong mahalagang Dugo ay para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan; nawa’y ang Eukaristiya sa akin ay maging kagalakan, kalusugan, at kaligayahan. At sa Iyong kakila-kilabot na Ikalawang Pagdating, marapatin ako, na makasalanan, na makatayo sa kanang kamay ng Iyong kaluwalhatian, sa pamamagitan ng mga panalangin ng Iyong dalisay na Ina at lahat ng mga banal.

Isa pang panalangin, Sa Pinaka-banal na Teotokos:

O pinaka-banal na Babae, Teotokos, liwanag sa aking madilim na kaluluwa, aking pag-asa, panang-galang, kanlungan, kaaliwan, aking kaluguran; pinasasalamatan kita na ako ay minarapat mo, isang hindi karapat-dapat, na makasalo ng pinaka-dalisay na Katawan at mahalagang Dugo ng iyong Anak. O ikaw na nagsilang sa Tunay na Liwanag, ikaw ang magliwanag sa espirituwal na mga mata ng puso ko; ikaw na nagsilang sa Bukal ng Kawalang Kamatayan, buhayin mo ako na patay sa kasalanan; ikaw na nagmamahal na maawaing Ina ng mahabaging Diyos, maawa ka sa akin at pagkalooban ako ng pagsisisi at kapighatian sa aking puso, at kapakumbabaan sa aking pag-iisip, at ang pagbawi ng aking mga saloobin sa pagkabihag. At marapatin mo na hanggang sa huling sandal ng aking buhay ay matanggap ko ng walang kahatulan ang kabanalang ng pinaka-dalisay na mga Misteryo para sa kagalingan ng kaluluwa at katawan; at ipagkaloob sa akin ang mga luha ng pagsisisi at pangungumpisal, upang aking awitan at luwalhatiin ka sa lahat ng araw ng aking buhay, sapagka’t ikaw ay pinagpala at higit na niluluwalhati sa lahat ng panahon. Amen.

Tapos:

Ngayon hayaan mong ang iyong lingkod ay humayo na may kapayapaan, O Panginoon, ayon sa Iyong salita: sapagka’t nakita ng aking mga mata ang Iyong kaligtasan, na Iyong inihanda sa harap ng lahat ng mga bayan; isang ilaw ng paghahayag para sa mga Hentil, at ang kaluwalhatian ng Iyong bayang Israel.

Banal na Diyos, Banal na Makapangyarihan, Banal na Walang-hanggan, maawa ka sa amin. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

O Kabanal-banalang Trinidad, maawa ka sa amin. O Pangi-noon, linisin mo ang aming mga kasalanan. O Panginoon, patawarin mo ang aming mga paglabag. O Siyang Banal, dalawin at pagalingin mo ang aming mga kahinaan alang-alang sa inyong pangalan.

Panginoon, maawa ka. (3 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa-amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin; at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo po kami sa lahat ng masama.

Pari: Sapagka’t sa Iyo ang Kaharian, at ang Kapangyarihan, at ang Kaluwalhatian, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Para sa Liturhiya ni San Juan Krisostomo:

Ang biyaya na nagliliwanag mula sa iyong bibig tulad ng isang tanglawan ay nag-iilaw sa sansinukob, at ibinunyag sa Daigdig ang mga kayamanan ng walang pag-iimbot, at ipinakita sa amin ang taas ng kapakumbabaan; ngunit habang nagtuturo sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Amang Juan Krisostomo, mamagitan sa Salita, si Kristo na aming Diyos, upang mailigtas ang aming mga kaluluwa.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Banal na Espiritu:

Mula sa langit ay nakatanggap ka ng banal na biyaya, at sa pamamagitan ng iyong mga labi ay itinuro mo sa lahat ang sumamba sa Isang Diyos sa Trinidad, O Juan Krisostomo, lubos na pinagpalang banal. Karapat-dapat lamang na ipagbunyi ka, sapagkat ikaw ay isang guro na naghahayag ng mga bagay na banal.

Ngayon at kailanman, at hanggang sa mga edad ng edad. Amen.

O Proteksyon ng mga Kristiyano na hindi mapapahiya, O Tagapamagitan sa Lumikha na hindi nabibigo, huwag hamakin ang mga nagpapakumbabang tinig ng mga makasalanan; kundi magmadali ka, O isang butihin, na mamagitan at magsumamo, ikaw na palaging sumasanggalang, O Teotokos, sila na nagpaparangal sa iyo.

Panginoon, maawa ka. (12 beses)

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan. Amen.

Higit ang iyong karangalan kaysa mga Kerubin at mas maluwalhati kaysa mga Serapin Na walang bahid-dungis na isinilang mo ang Diyos na Salita. O Teotokos, pinagpipitagan ka namin.

Sa Pangalan ng Panginoon, Padre bendisyunan.

Pari: Nawa si Cristo na ating tunay na Diyos (Na bumangon mula sa mga patay), sa pamamagitan ng mga panalangin ng Kanyang dalisay na Ina, ng ating mga banal at nagtataglay ng Diyos na ama at ng lahat ng mga Banal, ay maawa sa atin at iligtas tayo, sapagkat Siya ay mabuti at Mapagmahal sa sangkatauhan.

Mambabasa: Amen. Lord, maawa ka. (3 beses)

Katapusan
Kung ito ay Liturhiya ni San Basilio na Dakila:

Ang iyong kabantugan ay lumabas sa buong mundo, na tinanggap ang iyong salita. Sa gayo’y buong kabanalan mong itinuro ang Pananampalataya; ipinakita mo ang likas na katangian ng mga bagay na nilikha; Ginawa mo ang buhay ng mga tao bilang isang maharlikang pagkapari. O Basilio, ang aming matuwid na ama, mamagitan ka sa amin kay Kristo na Diyos upang mailigtas ang aming mga kaluluwa.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.

Napatunayan mo na isang kang hindi matitinag na pundasyon ng Iglesiya, nagbibigay sa lahat ng mga tao ng isang tapat na pagka-panginoon, at tinatakan ito ng iyong mga doktrina, O matuwid na Basilio, tagapagpahayag ng mga bagay na makalangit.

Kung ito ay ang Presanctified Liturgy ni San Gregorio ang Dialogo:

Ikaw na nakatanggap ng banal na biyaya ng Diyos mula sa itaas, O maluwalhating Gregorio, at pinatibay ng Kanyang kapangyarihan, ikaw ay lumakad ayon sa Ebanghelyo; kaya nga, tinanggap mo kay Kristo ang gantimpala ng iyong mga paghihirap, O isang ganap na pinagpala. Hilingin mo na iligtas Niya ang aming mga kaluluwa.

Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ipinakita mo sa iyong sarili na ikaw ay isang pinuno na katulad ng Punong Pastol na si Kristo, O Padre Gregorio, na gumagabay sa mga kawan ng mga monghe papunta sa makalangit na lugar, kung saan ay itinuro mo sa kawan ni Kristo ang Kanyang mga utos. At ngayon ikaw ay nagagalak kasama nila at sumasayaw sa makalangit na mga mansion.

[1] Sa litanya na ito ang iba’t ibang mga petisyon na ginawa para sa Panginoon ay ginawa ayon sa pagkakasunud-sunod ng kanilang kahalagahan sa Iglesya. Ang mga sumasamba ay nag-aantanda ng Krus, at habang iniuugnay ang kanilang mga puso sa mga petisyon ng diakono, sa kanilang pag-iisip ay sumasabay sila sa koro: “Panginoon maawa Ka.” Ipinapaala-ala sa atin ng Dakilang Litanya na, upang matagumpay tayong manalangin, dapat tayo’y may kapayapaan, iyon ay, nakipagkasundo sa lahat, walang sama ng loob, galit, o poot sa sinuman. Ayon sa turo ng Tagapagligtas, hindi tayo maaaring mag-alay ng anumang alay sa Diyos kung naaalala natin na ang ating “kapatid ay mayroong anumang laban sa atin” (Mateo 5: 23-24). “Para sa kapayapaan ng buong mundo” ay humihiling na walang mga pagtatalo o poot sa mga bansa o lahi sa buong mundo. “Para sa mabuting kalagayan ng mga banal na simbahan ng Diyos” ay isang panalangin kung saan ang Orthodox Church sa bawat bansa ay matatag at walang pagbabagong ipahahayag na ang Orthodox Church ay ang tunay, apostolikong Pananampalataya, batay sa Salita ng Diyos at mga canon ng Simbahang Katoliko; at “para sa pagkakaisa ng lahat” ay nakikiusap na ang lahat ay lumapit sa iisang kawan ni Cristo (cf. Juan 10:16). Ipinapanalangin natin “para sa banal na templo na ito,” na siyang pangunahing sagradong bagay ng parokya at dapat na bigyan ng pagpapahalaga at maingat na pangangalaga ng bawat miyembro ng parokya. Ipinapanalangin natin na iingatan ito ng Panginoon mula sa apoy, pagnanakaw, at iba pang mga kasawian upang sa gayun ang mga pumapasok dito ay papasok nang may taimtim na pananampalataya, paggalang, at pagkatakot sa Diyos. “Para sa mga manlalakbay sa pamamagitan ng lupa, sa dagat, at ng hangin; para sa mga may sakit at nagdurusa” ay para sa lahat ng mga taong nasa malayo ng may mabuting dahilan na nangangailangan ng ating mga dalangin.

Tinatapos ng deacon ang litanya sa pamamagitan ng pakikiusap sa mga mananampalataya na ipagkatiwala nila ang kanilang sarili at ang kanilang buong buhay kay Cristo, kung saan tumutugon tayo: “Sa Iyo, O Panginoon.” Sa litanya ay ipinagdarasal ng pari na ang Panginoon ay magmamatyag sa iglesia, at sa mga nananalangin sa loob nito, at tuparin ang kanilang mga pangangailangan.

 

[2] Inilalarawan ng Mga Awit na ito ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos kung kaya’t dapat naman nating basbasan ang Panginoon. Ang orihinal na nasa isip ng kompositor ng Lumang Tipan na sumulat ng mga magagandang awitin na ito ay patungkol sa mga makamundong mga pagpapala ng Panginoon. Ngunit sa Bagong Tipan, isinasaalang-alang ang lahat na ginawa ni Hesukristo para sa atin, ang mga Awit na ito ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan.

[3] Ang himnong ito ay naglalahad ng Orthodox na pagtuturo sa Pangalawang Tao ng Trinidad, ang Anak ng Diyos, si Hesukristo. Siya ang Bugtong na Anak at Salita ng Diyos, si Cristo na Diyos, Na, sa pagiging immortal ay naging tao, hindi nawala ang pagka-Diyos, at tinanggap ang katawang tao mula sa Banal na Teotokos at Laging-Birheng Maria. Sa pamamagitan ng Kanyang pagkapako sa krus, sa Kanyang kamatayan ay nasakop ang kamatayan, “tinatapakan ang kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan,” bilang isa sa tatlong Persona ng Banal na Trinidad, at kasamang niluluwalhati kaisa ng Ama at Banal na Espiritu.

[4] Ang pangatlong Antipona, na tinawag na Beatitudes, ay kinuha mula sa Sermon sa Bundok (Mateo 5: 3-12). Ang mga Beatitudes ay nagpapahiwatig ng mga espirituwal na katangian na kinakailangan para sa isang Kristiyano: pagpapakumbaba ng espiritu (espirituwal na kahirapan) at pagsisisi sa ating mga kasalanan, kaamuan kapag lumalapit sa kabanalan ng Diyos, kadalisayan ng puso, pagkamahabagin sa ating kapwa, naghahanap ng kapayapaan sa lahat ng mga sitwasyon, pagtitiyaga sa gitna ng bawat tukso, at may isang kahandaan upang tiisin ang mga paninirang-puri, pag-uusig, at kamatayan para kay Cristo; nagtitiwala na, bilang isang tapat na naglilingkod sa Kanya, at sa pamamagitan ng mga pagpipenitensiya o pagpapakasakit, makakaasa tayo ng isang malaking gantimpala sa Langit.

[5] During the chanting of the Beatitudes, the Royal Doors are opened for the Small Entry. As the Beatitudes are ending, the priest comes out with the deacon, who carries the sacred Gospel through the north door onto the ambo. The priest prays that He, Who in heaven appointed the armies of angels and the heavenly hosts to minister His glory, may now order these same celestial powers to serve with us in this entry into the holy altar. This entrance with the Holy Gospel reminds us of the first appearance of Jesus Christ to the world, when He came to begin His universal preaching. The candle with the altar boy carries at this time in front of the Gospel signifies John the Forerunner who, prepared the people to receive the Messiah.

 

[6] Ang bulalas na ito ay nagpapaalala sa mga tapat na dapat silang tumayo ng matuwid (sa literal na kahulugan ng salitang Griyego na orthi, na nangangahulugang tama o tuwid) at maging atentibo, at itinutuon ang kanilang mga isipan. Dapat nilang tingnan ang Banal na Ebanghelyo na pawing nakatingin kay Hesukristo Mismo, Na dumating upang mangaral, at matapat na umawit, “Halina,tayo’y sumamba…” Sa Hebreo ang salitang “alleluia” ay nangangahulugang “Purihin ang Panginoon.”

[7] Kapag Linggo: na muling nabuhay mula sa mga patay;
Kapag ibang araw: na kamangha-mangha sa mga Banal;
Kapag piyesta ng Teotokos: sa pamamagitan ng mga panalangin ng Teotokos.

[8] Ang Troparia at kontakia (maiikling mga pag-alaala para sa Linggo o pista) ay pagkatapos ay inaawit, habang ipinagdarasal ng pari na ang Ama sa Langit na pinupuri ng Cherubim, at niluwalhati ng Seraphim, ay maaaring makatanggap mula sa atin ng mala-anghel na himig (ang Trisagion) , patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, at pakabanalin at pagkalooban kami ng karapatang maglingkod sa Kanya. Ang pagtatapos ng panalangin na ito ay binigkas nang malakas: O Panginoon, iligtas Mo ang mga Banal

[9] Sa Himnong ito ay niluluwalhati ng mga sumasamba ang Banal na Trinidad: ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pag-awit ng dalangin na ito, itinataas ng Simbahan ang mga puso ng mga mananampalataya upang pag-isipan ang kaluwalhatian ng Panginoon at, kasama ang mga makalangit na kapangyarihan, upang ipagdiwang at sambahin Siya.

Kasunod ng Trisagion, binabasa ang Sulat para sa araw. Ang mga tapat ay handa para sa masidhing pakikinig ng Sulat sa pamamagitan ng mga bulalas, “Makinig tayo!” “Sumainyo ang kapayapaan!” “Karunungan!” At ang pag-awit ng Prokeimenon, isang mahalaga na maikling talata (nagbabago sa araw-araw). Habang binabasa ang Sulat, ang pag-iinsenso ay isinasagawa bilang isang simbolo ng Grasya ng Banal na Espiritu kung kaya’t naipahayag ng mga Apostol sa buong mundo ang mga turo ni Hesukristo. Dapat tayong tumugon sa pag-iinsenso at bulalas ng pari, “Ang kapayapaan sumainyong lahat!” Na may isang simpleng pagyuko, nang walang pag-aantanda ng krus.

[10] Ang kandila na hawak ng altar boy sa oras na ito ay nagpapahiwatig ng nakakapagpaliwanag na Ilaw ni Kristo, Na nagturo sa atin kung paano maniniwala at kung paano mamuhay upang makamit ang Kaharian ng walang hanggan liwanag.

[11] Ang mga petisyon ng litanya na ito ay katulad ng sa Dakilang Litanya, ngunit ang pag-uulit ng mga salitang “Panginoon, maawa Ka” ay lalong nagpapaalab sa petisyon nito. Dito ipinagdarasal natin na ang Panginoon ay maging mahabagin sa atin, para sa buhay, kalusugan, kaligtasan at pagpapatawad sa mga kasalanan ng “mga kapatid ng banal at kagalang-galang na templo na ito” (ang mga kasapi sa parokya). Ang huling petisyon ng litanya na ito ay tumutukoy sa mga aktibong kapatiran na gumagawa ng mabubuting gawa sa banal na lokal na simbahan (parokya), yaong mga naglilingkod dito, yaong mga umaawit, nagbabasa, nagsisilbi at ang mga taong naririto na naghihintay sa dakila at saganang awa ng Diyos. Ang mga nagdadala ng mga handog at gumagawa ng mabubuting gawa para sa simbahan ay ang mga tapat na nagbibigay sa simbahan ng lahat ng kinakailangan para sa banal na serbisyo (langis, insenso, mga prospora, atbp.), Ang mga nag-aambag sa mga pangangailangan ng simbahan at parokya kasama ang kanilang mga alay na pananalapi at ginagamit ang kanilang mga materyal na kagamitan para sa kagandahan at palamuti ng simbahan, at sa mga tumutulong sa mahihirap na mga kapatiran at tumutulong sa iba pang mga bagay na pang-relihiyon at pang-moral sa oras ng pangangailangan.

[12] Ang Litanya para sa mga Katekyumen ay kasunot na inaawit. Dito ay hinihiling natin sa Panginoon na magkaroon ng awa sa mga naghahanda na sumapi sa Simbahan at maitaguyod sila sa totoong Pananampalataya.

Sa panahon ng litanya na ito ang pari ay nagbubukas ng antiminsos sa Banal na Lamesa, ang mga katekyumen ay sinabihan na umalis sa loob ng simbahan, at pagkatapos ay magsisimula ang Liturhiya ng Mga Mananampalataya. Ang mga katekyumen ay hindi kinakailangang manatili, ngunit ang litanya ay nananatili upang ipaala-ala sa atin ang mga panata na ginawa natin sa noong tayo’y bautismuhan. Ipinapa-alala rin nito sa atin ang ating apostolikong tungkulin na tulungan ang iba na sumanib sa tunay na Simbahan.

Ang mga antiminsos na nangangahulugang “sa lugar ng Lamesa” ay isang mahalagang tela na naglalarawan ng pagkalibing ng ating Tagapagligtas, na binasbasan at nilagdaan ng obispo para sa pagganap ng Liturhiya. Ina-alala dito ang oras ng pag-uusig ng mga Kristiyano nang ang Simbahan ay walang permanenteng tirahan at hindi maaaring dalhin ang Banal na Lamesa sa isang lugar. Sa halip, ang antiminsos ang dinadala sa lugar kung saan dapat isagawa ang Liturhiya. Kung wala ito ay hindi maisasagawa ang Liturhiya, kaya ang pari ang may pananagutan sa pag-iingat sa antiminsos kung may mangyari sa simbahan.

[13] Ang pangatlong bahagi ng Liturhiya ay ang Liturhiya ng Mananampalataya. Tinatawang itong ganito dahil tanging ang mga tapat (yaong mga nabautismuhan na) ang pinahihintulutan na dumalo sa pagdiriwang na nito. Dalawang maiikling litanya ang inihahayag pagkatapos palabasin sa simbahan ang mga katekyumen.

Sa mga litanyang ito ang pari ay nagsasabi ng: “Muli at madalas na kami ay nagpapatirapa sa harapan mo at nananalangin sa Iyo, O Isang Mabuti at Nagmamahal sa Tao, na tumitingin sa aming mga kahilingan ay lilinisin mo ang aming mga kaluluwa at katawan mula sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu; at ipagkaloob Mo sa amin na makatayo na walang kapintasan at walang kasalanan sa harap ng iyong banal na dambana. Ipagkaloob Mo din sa mga kasama naming nananalangin, O Diyos, ang paglago sa buhay at pananampalataya at pang-unawang espirituwal. Ipagkaloob Mo paagi sa kanila ang sambahin Ka nang walang kapintasan at may takot at pag-ibig, at makibahagi sa Iyong Banal na Misteryo na walang pagkondena at ipagkaloob Mo na maging karapat-dapat sila sa Iyong Kaharian sa Langit.”

Pagkatapos ang Himno ng Kerubin ay aawitin. Ang himno na ito ay nagpapaala-ala sa mga mananampalataya na iniwanan na nila ang pag-iisip ng mga pang-araw-araw na alalahanin sa buhay: inaalok ang kanilang sarili na maging kahawig ng mga Kerubin. Ang mga ito ay matatagpuang malapit sa Diyos sa Langit, at, kasama ng mga anghel, kumakanta ng tatlong-banal na himno ng papuri sa Diyos. Sa panahon ng HImno ng Kerubin, ang diyakono ay nagsasagawa ng isang pag-iensensiya. Ang pari na lihim na nananalangin ay humihiling sa Panginoon na linisin and kanyang kaluluwa at puso mula sa masamang budhi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang gawin siyang karapat-dapat na mag-alay sa Diyos ng Mga Kaloob na inialok. Pagkatapos ang pari at ang diyakono ay tahimik na sinasabi ang mga salita ng Himno sa Kerubin ng tatlong beses; pagkatapos ay parehong magpatuloy sa Lamesa ng Paghahanda upang ilipat ang Mahalagang mga Kaloob sa Banal na Lamesa. Ang prusisyon na ito ay tinatawag na Dakilang Pagpasok.

[14] Ang mga mananampalataya ay nakatayo sa oras na ito na nakayuko ang mga ulo at nagdarasal na alalahanin sila ng Panginoon, pati na rin ang mga malalapit sa kanila, sa Kanyang Kaharian. Matapos sabihin ng pari ang mga salitang “at lahat kayong mga Kristiyanong Ortodokso, nawa’y alalahanin ng Panginoong Diyos sa Kanyang Kaharian,” ang mga tao ay marahang, “At nawa’y alalahanin ng Panginoong Diyos ang iyong pagkasaserdote sa Kanyang Kaharian, palagi, ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan.”

Ang Dakilang Pagpasok ay sumisimbolo sa taimtim na pagsunod ni Hesukristo sa Kanyang kusang-loob na paghihirap at kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Inilalagay ng pari ang banal na kalis at ang tinapay na kumakatawan sa Katawan ni Kristo sa Banal na Lamesa na pawang tulad sa libingan. Ang Royal Doors ay sarado na pawang pintuan ng libingan ng Panginoon. Ang kurtina ay nakasara na pawang mga guwardiyang bantay ng libingan. Bilang paggunita sa mga pangyayaring ito, ipinagdarasal ng pari: “Ang marangal na Jose, na kinuha ang iyong busilak na katawan mula sa puno, binalot Ito sa puting lino at pinahiran Ito ng mga spices, at inilagay ito sa isang bagong libingan. Sa libingan ang katawan at sa impyerno ang kaluluwa, nasa paraiso kasama ng magnanakaw at nasa trono kasama ng Ama at ng Espiritu, naroroon Ka, na pumupuno ng lahat ng mga bagay, O Kristo. Mas nagbibigay buhay, at mas maganda kaysa sa paraiso, at tunay na mas maliwanag kaysa sa anumang silid ng hari ay ang iyong libingan. O Kristo, ang bukal ng aming muling pagkabuhay.”

[15] “Ang mga pintuan! Ang mga pintuan!” noong sinaunang panahon ay nagpapa-alala sa mga bantay na bantayang mabuti ang mga pintuan ng simbahan, na walang katekyumen o hindi mananampalataya ang makapasok. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa mananampalataya na isara ang mga pintuan ng kanilang kaluluwa laban sa pag-atake ng mga saloobin. Ang “mga pintuan” ay nagpapa-alala rin sa atin na mula sa puntong ito hanggang sa katapusan ng Liturhiya na walang sinumang lalabas ng simbahan. Kinondena ng mga sinaunang Ama ng simbahan ang paglabag sa kahilingan na ito, nasusulat sa ikasiyam na Apostolikong Kanon, “Lahat ng tapat na umalis sa simbahan at hindi nanatili sa panalangin hanggang sa wakas, ay nagpapakilala ng kaguluhan sa simbahan, kaya dapat na ihiwalay sa komunidad ng simbahan.” Ang mga salitang “Sa karunungan ay dumalo tayo!” ay nagpapahiwatig na dapat nating pansinin ang mga katotohanan ng pananampalataya ng Orthodox na nakalagay sa Simbolo ng Pananampalataya (ang Kredo).

[16] Ang Simbolo ng Pananampalataya na ito ay pormula ng Una (325 A.D.) at Pangalawang (381 A.D.) mga Ekyumenikal na Konseho bilang balangkas ng mga katotohanan ng Kristiyanong mananampalataya. Binubuod nito ang mga pangunahing katuruan ng Simbahan mula sa napakaraming kayamanan ng Banal na Pahayag. Ang paniniwala sa Banal na Trinidad ay kinukumpisal sa unang walong artikulo; ang natitirang apat na artikulo ay tumutukoy sa kapalaran ng tao na may kaugnayan sa pagnanais ng Diyos para sa kaligtasan.

Matapos ang Simbolo ng Pananampalataya, tinawag ng diakono ang pansin ng mga mananampalataya sa pag-alay ng sakripisyo (Banal na Pag-aalay).

Ang kilos ng Banal na Misteryo ng Komunyon ay bumubuo sa kasukdulan ng Liturhiya. Nagsisimula ito sa mga salita ng pari, “Magpasalamat tayo sa Panginoon.” Ang mga tapat ay nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa Panginoon sa Kanyang awa sa pamamagitan ng pagyuko sa Kanya, na kinakanta ng Koro.

[17] Idinagdag ng Koro ang bulalas ng pagbati ng mga tao sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, “Hosanna (isang Hebreong pagpapahayag ng mabuting kalooban: iligtas, o tulungan, O Diyos!) sa kaitaasan! Mapalad ang naparirito sa Ngalan ng Panginoon! Hosanna sa kaitaasan!” Ang mga salitang “pag-awit ng himno ng tagumpay” ay kinuha mula sa mga pangitain ni Propeta Ezekiel (1: 4-24) at ni Apostol Juan ang Teologo (Pahayag 4: 6-8). Sa parehong mga pangitain ay nakita nila ang trono ng Diyos na napapalibutan ng mga anghel sa anyo ng isang agila (umaawit), isang toro (sumisigaw), isang leon (nagpapahayag), at isang tao (nagsasabi) na patuloy na bumubulalas, “Banal, banal , banal, Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat.”

Mistikong Hapunan, nang itinatag ng Panginoon ang Misteryo ng Banal na Komunyon, malakas niyang sinabi ang mga salita na sinabi ng Tagapagligtas nang Kanyang itinatag ang Banal na Misteryo, “Kunin, kainin … inumin ito, kayong lahat …” Ang pari, sa isang mababang tinig, ay ina-alala ang utos ng Tagapagligtas na gampanan ang Misteryo na ito, niluluwalhati ang Kanyang pasyon, kamatayan, at Muling Pagkabuhay, Pag-akyat sa langit at ikalawang pagdating. Pagkatapos ay sinasabi ng pari nang malakas, “Ang sa Iyong sarili ay para sa Iyong sarili …”

Pagkatapos ay mabagal na inaawit ng Koro, “Pinupuri ka namin …” habang mataimtim na hinihiling ng pari na ipadala ng Panginoon ang Espiritu Santo sa mga taong nagdarasal sa simbahan at upang pakabanalin ang mga inalay na kaloob. Binabasa ng pari ng tamihik ang troparion mula sa Ikatlong Oras: “O Panginoon, na nagpadala ng Iyong Espiritu Santo sa iyong mga apostol sa ikatlong oras: Huwag mo siyang Kunin mula sa amin, O Isang Mabuti, ngunit baguhin mo Siya sa amin na nananalangin sa Iyo.” Binabasbasan ng pari ang Kordero na nasa diskos, at sinasabi, “At gawin itong tinapay na pinakamahalagang Katawan ni Cristo.” Habang binibasbasan ang alak sa kalis, sinasabi niya, “At ang nasa kopa na ito, ang mahalagang Dugo ng Iyong Cristo.” Matapos ang bawat pagbabasbas ay sinasabi ng diyakono, “Amen.” Panghuli, habang sabay na binabasbasan ang tinapay at alak ay sinasabi ng pari, “Baguhin ang mga ito sa pamamagitan ng Iyong Espiritu Santo.” At sinasabi ng diyakono, “Amen. Amen. Amen.”

Sa dakila at sagradong sandaling ito ang tinapay at alak ay nabago sa totoong Katawan at totoong Dugo ni Kristo. Pagkatapos ay yumuyukod ang pari sa harapan ng Banal na mga Kaloob na pawang sa Tunay na Hari at Diyos mismo. Ito ang pinakamahalaga at pinakataimtim na bahagi ng Liturhiya.

[18] Sa pagbulalas ng diyakono ng, “Tayo’y makinig,” ang kurtina ay sarado at itinaas ng pari ang Banal na Kordero sa itaas ng diskos at malakas na ipinapahayag, “Ang mga banal na bagay ay para sa mga banal.” Nangangahulugan ito na ang mga Banal na Kaloob ay maaaring lamang ibigay sa mga “banal,” iyon ay, ang mga mananampalataya na pinabanal ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, at ng Misteryo ng Pagsisisi. Bilang pagkilala na hindi sila karapat-dapat, ang mga mang-aawit, sa pangalan ng mga tapat, ay nagwika, “Isa ay Banal, Isa ay Panginoon, si Jesucristo …”

Ang mga mananampalataya na nagbabalak na tumanggap ng Banal na Komunyon ay dapat na dumalo sa Vigil o Panggabing Panalangin sa nakaraang gabi; at dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at basahin ang mga panalangin ng paghahanda para sa Banal na Komunyon sa bahay.

 

[19] Ngayon ang komunyon ng mga naglilingkod na klero ay nagaganap sa altar. Hinahati ng pari sa apat na bahagi ang Banal na Kordero, nagku-komunyon ng sarili niya at pagkatapos ay ibinibigay ang mga Banal na Misteryo sa diyakono. Matapos ang komunyon ng mga klero, ang mga bahagi na inilaan para sa komunyon ng mga mananampalataya ay inilalagay sa kalis. Sa panahon ng pagku-komunyon ng mga klero iba’t ibang mga taludtod ng Mga Awit na tinawag na “Mga taludtod ng Komunyon” ay inaawit, sinusundan ng iba’t ibang mga himno na may kaugnayan sa kapistahan; o ang mga panalangin bago ang Komunyon ay binabasa. Ang Royal Doors ay binubuksan bilang paghahanda sa pagtanggap ng komunyon ng mga mananampalataya. Ang diyakono o pari, na hawak ang sagradong kalis sa kanyang mga kamay ay tumatawag: “May pagkatakot sa Diyos, pananampalataya at pag-ibig, kayo ay lumapit.”

[20] Sinasagisag ng binuksan na Royal Door ang bukas na libingan ng Tagapagligtas, at ang paglabas ng mga Banal na Kaloob ay sumisimbolo sa pagpapakita ni Hesukristo pagkatapos na Siya ay mabuhay na mag-uli. Ang mananampalataya ay yumuyuko sa harapan ng banal na kalis na pawang sa nabuhay na Tagapagligtas Mismo, habang ang Koro, na kumakatawan sa kanila, ay umaawit: “Mapalad Siya na dumarating …” Yaong mga tapat na tatanggap ng komunyon, “Sa pagkatakot sa Diyos, pananampalataya,” Yumuko sa Banal na Kalis at pagkatapos ay makinig ng taimtim sa dalangin bago ang Komunyon, “Naniniwala ako, Oh Panginoon, at ipinagtapat ko…” kung saan ipinahahayag nila ang kanilang pananampalataya kay Hesukristo bilang Anak ng Diyos, Tagapagligtas ng mga makasalanan, at ang kanilang pananampalataya sa Misteryo ng Komunyon na kung saan, sa nakikitang anyo ng tinapay at alak, ay natatanggap nila ang tunay na Katawan at Dugo ni Kristo bilang isang pangako ng buhay na walang hanggan at ang Misteryo ng Komunyon sa Kanya.

Ang mga mananampalataya ay lalakad palapit sa ambo. Upang mapanatili ang maayos na pila at upang ipakita ang paggalang sa kapwa, hindi dapat hadlangan o mapahiya ang iba na may pagnanais na mauna sa linya. Gayundin, hindi ka dapat nag-aalala sa pag-iingat at hindi dapat matakot lumapit bagkus ay humakbang papalapit na may pasasalamat at kahinahunan sa pagtitiwala. Dapat tandaan ng bawat isa na siya ang una sa mga makasalanan ngunit ang awa ng Panginoon ay walang hanggan. Sa pamamagitan ng iyong mga braso na naka-krus sa iyong dibdib (kanang braso sa ibabaw ng kaliwa), dapat kang sumulong patungo sa Royal Doors para mag-komunyon at huwag mag-antanda ng Krus, upang ang kalis ay hindi aksidenteng matamaan.

Hinihikayat ang mga bata na madalas tumanggap ng Komunyon, mula sa kanilang kamusmusan, sa pangalan ng pananampalataya ng kanilang mga magulang at tagapagturo, at alinsunod sa mga salita ng Tagapagligtas: “Hayaan ang mga maliliit na bata na lumapit sa Akin” at “Inumin ito, kayong lahat.” Ang mga bata na wala pang pitong taong gulang ay pinahihintulutan na tumanggap ng Komunyon nang walang pangungumpisal, dahil hindi pa nila nararating ang edad ng responsibilidad o pang-unawa.

Kasunod ng Komunyon, ang mga tumanggap ay pupunta sa maliit na mesa kung saan naroroon ang alak na may halong tubig, at pinaghati-hating prosphora. Iinumin at kakainin nila ang mga ito upang malunok ang anumang natitira sa bibig na mga Banal na Kaloob. Matapos ang komunyon ng mga tapat, inilalagay ng pari ang lahat ng mga nalalabi sa ini-alay na prosphora sa loob ng banal na Kalis at ipinagdarasal sa Panginoon na linisin ng Kanyang Dugo ang mga kasalanan ng lahat ng ginunita sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal.

[21] Nakita natin ang totoong liwanag simula nang, hugasan ang ating mga kasalanan sa Misteryo ng Binyag, ay tinawag tayong mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, at mga anak ng liwanag. Natanggap namin ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng sagradong Krismasyon (o pagpapahid ng banal na langis). Ipinapahayag natin ang totoong Orthodokso na Pananampalataya at simasamba natin ang hindi mahahating Trinidad, sapagkat tayo’y iniligtas Niya.

[22] Iniaabot ng pari ang diskos sa diyakono, na itinataas naman ito sa ibabaw ng kanyang ulo at dinadala ito sa Lamesa ng Paghahanda. Pagkatapos ay kinukuha naman ng pari ang Banal na Kalis at binabasbasan ang mga mananampalataya at bumubulalas, “Ngayon at kailanman, at magpasawalang-hanggan” at dinadala din ito sa Lamesa ng Paghahanda. Itong huling pag-angat at pag-aalay ng mga Banal na Kaloob sa kongregasyon, at ang paglilipat ng mga ito sa Lamesa ng Paghahanda, at ang bulalas, ay upang ipa-alala sa atin ang Pag-akyat ng Panginoong Hesukristo sa langit at ang Kanyang pangako na mananatili Siya sa Simbahan “palagi, hanggang sa katapusan ng mundo.” (Mateo 28:20)

Yumuyuko sa mga Banal na Kaloob sa huling pagkakataon, na pawang sa Panginoong Hesukristo Mismo, ipinapahayag ng mga tapat ang kanilang pasasalamat sa Panginoon para sa Komunyon ng mga Banal na Misteryo. Inaawit naman ng Koro ang himno ng pasasalamat.